Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 01. 2009

3. návrh výstavby byt. domů v Květnici z 6.1.2009 výřez

Vážení obyvatelé Květnice,

   na veřejném zasedání obce dne 15.1.2009 jsme zjistili, že je na obci Dokumentace studie vlivu na život. prostředí (EIA) - areálu statku umístěná na serveru CENIA dne 6.1.2009. Součástí této obsáhlé dokumentace k navrhované výstavbě je i 3. návrh urbanistické koncepce výstavby bytových domů v centru Květnice, který byl dle vyjádření investora, FADESA Česko, s.r.o., pana Jandy přepracován z 2. verze ze dne 2.7.2008 dle požadavků ZOK. K této dokumentaci se mohou občané vyjádřit na Kraj. úřad odbor, ŽP, nejpozději však do 5.2.2009. Zprostředkováváme Vám zde tuto kompletní dokumentaci, v objemu 213 stran:Na serveru CENIA je však pouze textová část (technická zpráva), ostatní dokumenty a přílohy (jako přírodovědecký výzkum, inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum, dendrologický průzkum, připomínky investora k dopisu OS Květnice II, posouzení vlivu na komunikace a okolí a doklady vyjádření všech dotčených orgánů) na portálu státní správy nejsou.  

Vzhledem k rozsáhlosti celého dokumentu (celkem 21.1 MB a 213 stran) je tento rozdělen celkem na 8 částí, s max. velikostí do 5 MB, tak abyste jednotlivé části mohli stáhnout a prostudovat.
 


1. - Technická zpráva dokumentace
(4.9 MB, 54 stran)

V technické zprávě jsou obsaženy náležitosti vyžadované zákonem č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Technická zpráva dokumentace
Technická zpráva dokumentace

Kliknutím na náhled dokument otevřete


2. - Rozptylová a hluková studie
(4.3 MB, 35 stran)

V této části dokumentace se nachází rozptylová a hluková studie, ve stejném znění, tak jak byla předložena při podání studie vlivu na ŽP. K rozptylové studii jsou přiloženy 3 obrázky (1x situace z leteckého pohledu, 2x mapky výpočet rozptylu). K hlukové studii je přiloženo celkem 8 map s výpočtem hranic izofon dle měřených referenčních bodů).

Rozptylová a hluková studie
Rozptylová a hluková studie

Kliknutím na náhled dokument otevřete


3. - Přírodovědný průzkum
(2.1 MB, 22 stran)

V této části dokumentace najdete průzkum výskytu cévnatých rostlin, obratlovců a vybraných skupin bezobratlých živočichů v lokalitě s plánovanou výstavbou. Na konci jsou 2 přehledové mapky lokality, 6 ilustračních fotografií areálu a přílohou výpis vlastníka předmětných pozemků z katastru nemovitostí.

Přírodovědný průzkum
Přírodovědný průzkum

Kliknutím na náhled dokument otevřete


4. - Inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum
(4.2 MB, 39 stran)

V této části dokumentace najdete Inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum.

Inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum
Inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum

Kliknutím na náhled dokument otevřete


5. - Dendrologický průzkum
(1.8 MB, 17 stran)

V této části dokumentace najdete Dendrologický průzkum. Součástí dokumentu je mapka výskytu dřevin, dále bilance retence dešťových vod a letecký pohled na celkovou plánovanou výstavbu (3. varianta, která však zatím nebyla občanům představena).

Dendrologický průzkum
Dendrologický průzkum

Kliknutím na náhled dokument otevřete


6. - Připomínky investora k dopisu OS Květnice II
(626 kB, 5 stran)

V této části dokumentace najdete Připomínky investora k dopisu OS Květnice II, který byl odeslán 31.10.2008 na Krajský úřad SČ kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Připomínky investora k dopisu OS Květnice II
Připomínky investora k dopisu OS Květnice II

Kliknutím na náhled dokument otevřete


7. - Posouzení vlivu na komunikace a okolí
(720 kB, 9 stran)

V této části dokumentace najdete posouzení vlivu realizace obytného souboru na ladech v obci Květnice na komunikace a okolí. Součástí je přehledový plánek s plánovanou komunikací R12 a detailní plánek plánované lokality.

Posouzení vlivu na komunikace a okolí
Posouzení vlivu na komunikace a okolí

Kliknutím na náhled dokument otevřete


8. - Doklady a vyjádření dotčených orgánů
(720 kB, 9 stran)

V této části dokumentace najdete doklady a vyjádření dotčených orgánů. Jedná se o Závěr zjišťovacího řízení, vyjádření Správy a údržby silnic, dopravního inspektorátu PČR vč. přehledového plánku, odboru dopravy MěÚ Brandýs n/L., České inspekce životního prostředí, Odboru životního prostředí Brandýs n/L., Vodohospodářských služeb RT, s.r.o. vč. plánku odkanalizování, Národního památkového ústavu, Povodí Labe, Odboru životního prostředí a plánování MěÚ Úvaly, České inspekce ŽP, Odboru územního rozvoje a památkové péče Měú Brandýs n/L. a Městského muzea v Čelákovicích.

Doklady a vyjádření dotčených orgánů
Doklady a vyjádření dotčených orgánů

Kliknutím na náhled dokument otevřete