Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 24 přístupů1-2hod.: 24 přístupů2-3hod.: 31 přístupů3-4hod.: 51 přístupů4-5hod.: 115 přístupů5-6hod.: 135 přístupů6-7hod.: 52 přístupů7-8hod.: 75 přístupů8-9hod.: 118 přístupů9-10hod.: 5 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
63
Max.
135
Měsíční graf
Pátek 21.06.2024: 8011 přístupůSobota 22.06.2024: 7326 přístupůNeděle 23.06.2024: 6972 přístupůPondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 630 přístupů
Prům.
2268.5
Max.
8011
123456789012345678901234
Na Webu: 69 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda

Znak Květnice

Na dnešním mimořádném zasedání zastupitelstva, dne 1.6.2009 došlo ke schválení opravného usnesení o konání místního referenda. Místní referendum je vyhlašováno za tím účelem, aby bylo obyvatelům obce Květnice umožněno podílet se bezprostředním způsobem na rozhodování o otázkách dalšího rozvoje obce. Místní referendum je tím vyhlášeno na 28.6.2009 od 10:00 do 22:00 v budově Rybárny (Proutnice).Zápis č. 6/2009

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Květnice (dále ZOK) konaného dne 1.6.2009

 

Zasedání zahájeno v 19:05 hodin

Přítomni:       L. Rathouský

J. Slavík

M. Trantinová

R. Opichal

M. Štrosová

J. Kulič

Omluveni:     I. Řezáčová

        

______________________________________________________________

Program:

1)     Vydání opravného usnesení ohledně konání místního referenda

 

ZOK  projednalo a schválilo:    

-          Program jednání

-          ověřovatele zápisu J. Slavíka; M. Trantinovou

-          zapisovatele M. Štrosovou

 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

_______________________________________________________________

 

KONTROLA ZÁPISU Z 5. ZASEDÁNÍ

Bude provedena na příštím veřejném zasedání.

 

_______________________________________________________________

Usnesení č. 1/6/2009:

Opravné usnesení, jímž se mění usnesení zastupitelstva obce Květnice č. 5/5/2009

Vzhledem k nedostatkům usnesení zastupitelstva obce Květnice č. 5/5/2009 ze dne 16.4.2009 o vyhlášení místního referenda (dále jen „opravované usnesení“) vytčeným Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly veřejné správy dopisem č.j. MV – 34368- /ODK-2009 ze dne 12.5. 2009, vydává zastupitelstvo obce Květnice opravné usnesení, jímž se mění opravované usnesení následujícím způsobem:

 

Zastupitelstvo obce Květnice vyhlašuje místní referendum, jež se bude konat na území obce Květnice.

 

1.         Čas a místo konání

Místní referendum se bude konat dne 28.6.2009 od 10,00 do 22,00 hod v budově Rybárny (Proutnice).

 

2.         Znění otázek

Znění otázek, o nichž bude v místním referendu rozhodováno je následující:

 

1.       Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti, které by zabránily výstavbě více než dvoupodlažních budov v centru obce na místě stávajících hospodářských budov, zejména realizaci záměru „Rezidence Flores“, o němž je vedeno řízení EIA pod č.j. 142294/2008/KUSK OŽP/Ja?

 

2.       Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit všechny kroky v samostatné působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny územního plánu obce Květnice obsahující níže uvedené podmínky?

 

 

Podmínky pro výstavbu obytných domů na území obce Květnice:

 

Maximální výška staveb v hřebeni: 12m

Sedlová nebo (polo)valbová střecha s minimálním sklonem 30°, střešní krytina tašky

Maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží

Minimální velikost parcely pro rodinný dům: 450m2

Minimální velikost parcely pro dvojdům: 450m2 pro dům

Minimální velikost parcely pro řadový dům: 150m2, minimální šířka průčelí 6m

Koeficient zastavitelné plochy: 0,3

Koeficient zeleně: 0,55

Koeficient podlažních ploch: 0,6

 

            Popis koeficientů:

 

KZP – koeficient zastavitelné plochy

Koeficient zastavitelné plochy určuje maximální podíl plochy pozemků, na nichž je umísťován záměr, který může být zastavěn nadzemními stavbami.

KZ – koeficient zeleně

Koeficient zeleně stanoví minimální podíl ploch zeleně k ploše pozemků, na nichž je umísťován záměr

KPP - Koeficient podlažních ploch

Koeficient podlažních ploch je podíl maximální hrubé podlažní plochy objektů k ploše pozemků, na nichž je umísťován záměr, a stanovuje kapacitu zástavby v nadzemní části objektů. Hrubá podlažní plocha se pro tento účel stanoví součtem hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích, vypočtených z vnějších rozměrů budov a počtu nadzemních podlaží.

 

3. Souhlasíte s tím, aby bylo zastupitelstvo obce Květnice povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti potřebné k tomu, aby nebyl realizován projekt "Zahrady Květnice" na pozemcích parc. č. 550/28 a 550/26 v katastrálním území Květnice dříve, než bude dokončena příslušná infrastruktura (dostatečná kapacita ČOV, posílení vodovodní sítě vč. vodojemu, vyřešení dopravních obslužných tras)?"

 

Otázky č. 2 a 5 ve znění podle opravovaného usnesení byly předloženy obyvatelům obce Květnice v rámci ankety dne 16.5.2009. Vzhledem k jejich nezávaznému charakteru není zařazení těchto otázek do místního referenda nadále potřebné.

 

3.         Odůvodnění vyhlášení referenda

Místní referendum je vyhlašováno za tím účelem, aby bylo obyvatelům obce Květnice umožněno podílet se bezprostředním způsobem na rozhodování o otázkách dalšího rozvoje obce.

 

4.         Odhad nákladů

Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu je následující:

Vzhledem k tomu, že členové místní komise budou vykonávat svou funkci bezplatně a že tisk hlasovacích lístků spolu s dodáním veškerých dalších potřebných materiálů bude hrazen občanskými sdruženími Květnice vzkvétající a Květnice II, při provádění referenda nevzniknou žádné náklady, jež by bylo třeba hradit z rozpočtu obce.

Stejně tak realizací rozhodnutí přijatých v místním referendu spočívající v pořízení změny územního plánu, jíž budou do územního plánu sídelního útvaru obce Květnice začleněny nové regulativy, nevzniknou obci žádné náklady. Je tomu tak proto, že pořízení změny územního plánu, jíž by byly splněny požadavky kladené ve výše uvedených třech otázkách, nevyžaduje žádnou projektantskou práci, kterou by podle zákona byla povinna hradit obec.

 

5.         Místní komise, její členové a zapisovatel

Pro účely konání místního referenda se zřizuje místní komise.

Starosta obce Květnice stanovuje počet členů místní komise na pět členů plus zapisovatel. Tento úkon starosta činí písemně nezávisle na protokolu tohoto zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Květnice si vyhrazuje pravomoc k delegaci členů místní komise a deleguje následující členy komise:

delegovaní členové komise:

1.       Paní Marie Štróblová, nar.13.9.1956, bytem Do Průhonu 37, Květnice

2.       Paní Karla Mellerová, nar. 11.6.1952, bytem Do Průhonu 33, Květnice

3.       Pan Kryštof Hošek, nar. 3.5.1984, bytem Na Ladech 15, Květnice

4.       Pan Radim Žilka, nar. 19.8.1980, bytem Koniklecová 392, Květnice

5.       Marie Škorpilová,nar. 5.10.1963, bytem K Dobročovicům 67, Květnice

 

Členové komise budou svou funkci vykonávat bezplatně. Výše uvedené osoby delegované za členy místní komise složí písemný slib v následujícím znění:

 

"Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky."

Písemným potvrzením tohoto slibu se stávají členy místní komise.

Starosta obce Květnice svolává první zasedání místní komise na den 04.06.2009. Tento úkon starosta činí písemně nezávisle na protokolu tohoto zasedání zastupitelstva. Na tomto zasedání bude z členů místní komise losem určen předseda komise.

Starosta obce Květnice deleguje zapisovatele místní komise, jímž bude pan Tomáš Hordějčuk, nar. 14.10.1968, bytem Šťavelová 163, Květnice. Tento úkon starosta činí písemně nezávisle na protokolu tohoto zasedání zastupitelstva.

  

6.         Oznámení konání referenda

Nejpozději do 03.06.2009 oznámí starosta obce Květnice přijetí tohoto opravného usnesení Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, k č.j.: MV-34368-/ODK-2009. Znění opravného usnesení bude přílohou tohoto oznámení.

Po vyhlášení místního referenda, nejpozději však dne 3.6.2009 informuje starosta občany obce Květnice o době a místě konání místního referenda vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu. Oznámení bude také obsahovat přesné znění otázek místního referenda schválené tímto opravným usnesením a dále poučení o povinnosti prokázat při hlasování totožnost a státní občanství.

 

PRO: 4  PROTI: 2 (L. Rathouský, J. Kulič)  ZDRŽEL SE: 0

 

 

Zapisovatel: M. Štrosová

 

Ověřovatel: J. Slavík

 

 

 

                                                                                        Starosta obce

                                                                                        Ladislav Rathouský

 

Vyvěšeno: 01.06.2009


[Prům. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 06. 2009 | 7140 přečtení | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Zima 2009 - 9
Před vilou z 20. let minulého století
zobrazení: 4420
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26772
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 14. 07. 2024
Svátek slaví Karolína, zítra Jindřich

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server