Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 314 přístupů1-2hod.: 282 přístupů2-3hod.: 318 přístupů3-4hod.: 56 přístupů4-5hod.: 0 přístupů5-6hod.: 0 přístupů6-7hod.: 0 přístupů7-8hod.: 0 přístupů8-9hod.: 0 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
242.5
Max.
318
Měsíční graf
Sobota 04.05.2024: 1461 přístupůNeděle 05.05.2024: 2044 přístupůPondělí 06.05.2024: 1155 přístupůÚterý 07.05.2024: 1627 přístupůStředa 08.05.2024: 1672 přístupůČtvrtek 09.05.2024: 1188 přístupůPátek 10.05.2024: 1672 přístupůSobota 11.05.2024: 1378 přístupůNeděle 12.05.2024: 912 přístupůPondělí 13.05.2024: 1498 přístupůÚterý 14.05.2024: 1278 přístupůStředa 15.05.2024: 1531 přístupůČtvrtek 16.05.2024: 1500 přístupůPátek 17.05.2024: 736 přístupůSobota 18.05.2024: 1836 přístupůNeděle 19.05.2024: 2276 přístupůPondělí 20.05.2024: 984 přístupůÚterý 21.05.2024: 3327 přístupůStředa 22.05.2024: 2855 přístupůČtvrtek 23.05.2024: 1311 přístupůPátek 24.05.2024: 1084 přístupůSobota 25.05.2024: 1099 přístupůNeděle 26.05.2024: 2181 přístupůPondělí 27.05.2024: 970 přístupů
Prům.
1565.6
Max.
3327
123456789012345678901234
Na Webu: 149 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores

Znak Květnice

K záměru Rezidence Flores - plánované výstavbě vysokopodlažních bytových domů v centru Květnice se vyjádřila řada dalších subjektů - občanských sdružení i jednotlivců z obce Květnice i okolí.Přímo přejít na:
Vyjádření JUDr. Karly Mellerové a Ing. Marie Štróblové:
Vyjádření obce SIBŘINA
Vyjádření obce KVĚTNICE
 

Vyjádření JUDr. Karly Mellerové a Ing. Marie Štróblové:

Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

 

V Květnici dne 28.1.2009

Věc: Připomínky k probíhajícímu řízení EIA - záměr firmy Fadesa „ Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici “

 

1.

Firma Fadesa (a také veškeré DOSS) vychází ve své dokumentaci  (část B/I/6) z neschváleného návrhu územního     plánu obce Květnice (ÚPOK) z října 2006, protože uvádí : „ Poslední změna č.3  byla schválena zastupitelstvem obce dne 12.10.2006 “, avšak platná 3. změna ÚPOK byla schválená až 27.12.2006, viz.zápis z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Květnice (ZOK).

Předkladatel záměru uvádí, že zastupitelstvo obce souhlasilo s opravenou variantou z července 2008, což je mylné, protože o tom není žádné usnesení ani písemné vyjádření.

Investor pak i dále vychází z neschválené verze.a  v lokalitě č.1 uvažuje výškovou hladinu budov 15m ( v ÚPOK je povolena 12 m - viz. schválená 3. změna ÚPOK regulace urbanistické koncepce území, třetí odstavec).

Navíc v této lokalitě č.1 plánuje mj. též mateřskou školku, avšak podle platné 3. změny  ÚPOK je školka umístěna v lokalitě č.2, kde investor naopak počítá pouze s bytovými domy. Záměr investora v lok. č.1 u MŠ nepočítá se zahradou, ale předpokládá, že děti budou přecházet frekventovanou komunikaci Na Ladech k parku u Mlýnského rybníku. V lokalitě č. 2 záměr předpokládá meziblokové hřiště pro děti v bezprostřední blízkosti již dnes rušné páteřní komunikace 3. třídy Květnice - Sibřina ( ul. K Sibřině). Záměr tak nerespektuje  bezpečnost dětí.

 

2.

Parkování v areálu pro rezidenty - zde investor nesplnil požadavek ZOK na dvě parkovací stání připadající na jednu bytovou jednotku. Investor pro 390 bytů, komerční zónu, školku, obecní úřad aj. počítá s 370 park. stáními v I.PP budov a dalších 220 stání na terénu. V projektu tedy chybí jen pro byty 190 stání a navíc chybí stání pro komerční zónu.

Rozměry kolmých  stání (2,4 x 5,3 m) nepočítají se současným trendem velkých osobních vozů ( např. SUV, MPV), proto se lze domnívat,.že jejich uživatelům nepostačí ani venkovní stání. Tím dojde k zaplnění okolních ulic

 

3.

V současné době se obec potýká s nedostatečnou kapacitou vodovodního řadu, který je dimenzován na  cca 2500 osob (stávající stav), rozestavěnost v obci podle ÚPOK a plánovaných 900 osob  Rezidence Flores zvýší počet obyvatel  na  cca 4500, přičemž vodohospodářskou společností není tento nárůst garantován. Firma Fadesa ve svém záměru nepředpokládá v této souvislosti žádné investice a pravděpodobně se spoléhá, že tento problém za ni vyřeší někdo jiný.

V záměru se uvádí, že v místě stavby se nenachází žádné ochranné pásmo vodních zdrojů, což neodpovídá skutečnosti, neboť v plánované lokalitě č. 2 je zdroj pitné vody (studna).

 

4.

Totéž se týká  nakládání se splaškovými vodami, kde záměr počítá s tím, že objekty budou zprovozněny až po rozšíření kapacity stávající ČOV realizací 4. etapy ČOV Květnice.

Investor se tedy v bodu 3. a 4. spoléhá na stav, který by měl nastat v budoucnosti, což fakticky ani po právní stránce nelze předpokládat.

 

5.

Nakládání s dešťovými vodami - záměr počítá s částečným odvodem dešťových vod do potoku Výmola a do kanalizace. Stavebník je podle zákona  o vodách povinen zajistit vsak dešťových vod na svém pozemku, zde je tedy záměr Fadesy v rozporu se zákonem.

 

6.

Doprava v obci - stávající dopravní situace v obci je ovlivněna pohybem obyvatel za prací do hlavního města. Tento pohyb se odehrává na komunikacích 3. tříd ( Na Ladech a K Sibřině), které jsou již dnes ve špičkách přetížené. Navíc se současný stav ještě zhorší realizací staveb jiných developerů Na Ladech, Ke Slušticům, Za Křivánkem.., které záměr Fadesy nezohledňuje (opět tedy jde o nárůst obyvatel z 2500 na 4500).

Záměr tedy neřeší situaci, která nastane po jeho dokončení   a může trvat léta, aniž by se zlepšila..Opět nesprávně počítá se situací, která nastane v budoucnosti výstavbou přeložky silnice I/12  na čtyřproudou komunikaci v severní části obce.

 

7.

Vlivy na obyvatelstvo

a) hluková zátěž

Při výstavbě záměr operuje od 7 do 21 hod. s přípustnou korekcí + 15 dB k základnímu hygienickému limitu 50dB. Zároveň však  na jiném místě dokumentu  v kategorii A - těžké stroje, rypadla  apod. uvádí hranici 105 dB a u dalších strojů 80dB resp. 90dB, přičemž podle něj „ U vlivu na hlukovou situaci nedochází k ovlivnění hladiny hluku “.

Korekce hlukového limitu celkem 65dB tedy bude zásadním způsobem překročena. Obyvatelé stávajících sousedních nemovitostí budou hlukem významně obtěžováni, čímž dojde k narušení faktoru pohody.

b) emise

Ačkoliv investor tvrdí, že se hluk, plynné a pevné exhalace nemohou dotknout zdraví nebo pohody obyvatelstva, domníváme se, že tento vliv bude značný, především v přilehlých lokalitách RD.

ČIŽP sděluje, že je reálný předpoklad splnění požadavků stanovených v platné legislativě o ochraně ovzduší  (u předmětných středních zdrojů znečištění ovzduší), přičemž kupodivu nepožaduje po investorovi doložení této skutečnosti relevantními výpočty.

 

8.

Vliv na životní prostředí - fauna , flóra

V záměru se tvrdí, že nedojde k zásahu do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých zvláště chráněných druhů živočichů. ČIŽP OOP však předepisuje investorovi požádat o výjimku z  §  50 zákona.                       

I když záměr předpokládá  sanaci budov a dřevin v mimohnízdní době, což by mělo umožnit bezproblémovou migraci živočichů, zůstává nevyřešena otázka, kam budou migrovat.

Záměr počítá s odstraněním stávajících dřevin, zachováním dendrologicky cenných stromů na malém území u pomníku a s výsadbou nových stromů a keřů v areálu. Nové  však  vyrostou až za desítky let.

 

 9.

Tvářnost krajiny

Záměr konstatuje, že v Květnici je poměrně řídké venkovské osídlení v blízkosti hl. města a výstavbou Rezidence Flores bude vliv na kraji a krajinný ráz akceptovatelný.  Avšak v současnosti se  v bezprostřední blízkosti záměru Flores vyskytuje typický satelitní útvar s hustým osídlením.

Do této lokality se tedy nehodí zástavba několikapodlažními bytovými domy. Realizací záměru Fadesy dojde k znehodnocení přilehlých nemovitostí a k zásahu do soukromí jejich obyvatel. V této souvislosti upozorňujeme na to, že územní plán i veškeré jeho změny na dotčené lokalitě č.2 předpokládaly umístění mateřské školky se zahradou a RD  (resp. nízkopodlažní bytové domy).

 

10.

Harmonogram výstavby

Záměr předpokládá realizaci jednotlivých objektů v tomto pořadí :

1. sektor jih - pouze bytové domy

2. sektor severozápad - pouze bytové domy

3. sektor severovýchod - bytové domy s obč. vybaveností, komerční zóna, obecní úřad, MŠ …

Občanská vybavenost, obecní úřad a mateřská škola v třetím sektoru   jsou pro chod obce  a její obyvatele prioritou. Navrhujeme úpravu harmonogramu s ohledem na potřeby obce tak, aby firma Fadesa nejdříve začala stavět na lok. č.1 - sektor severovýchod  ( bytové domy s občanskou vybavení).

 

11.

Závěr

Firma Fadesa by měla podle poslední změny ÚP schválené dne 27.12.2006 dodržet výškovou hladinu budov a ostatní regulativy.

V současné tíživé hospodářské situaci, kdy již dokončené i rozestavěné nové obytné lokality v okolí hl. m. Prahy nejsou prodány konečným uživatelům se záměr  obytného souboru Flores jeví značně problematický.  Proto je sporné tvrzení investora, že Rezidence Flores bude mít příznivý sociální efekt realizací zajištění bydlení pro cca 900 osob v 390 bytech.

K záměru se negativně staví nejen obyvatelé přilehlých nemovitostí, ale i další občané - viz petice paní Vostatkové,  všeobecně je negativně chápána jakákoliv další nová bytová výstavba v obci, kvůli neserióznosti některých  investorů ( nedodělané silnice, chodníky, osvětlení). Zvýšení  počtu obyvatel neznamená pro obec finanční přínos (bydlících je cca 2500 avšak trvale přihlášených osob jen cca do 1000 ), ale naopak jen nárůst problémů souvisejících s absencí infrastruktury.

 

JUDr. Karla Mellerová 

Ing. Marie Štróblová


 

Vyjádření obce SIBŘINA:

 

OBEC SIBŘINA 
Sibřina č.15, 250 84 Sibřina telefon: 281 970 692 ,733 394 574 obec.sibrina@sibrina.cz
 

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5
 

V Sibřině dne 2.2.2009
 

K č. j.: 186443/2008/KUSK OŽP/Ja
 

Věc: Vyjádření k dokumentaci dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Rezidence Flores – nové centrum a byty v Květnici“ v k. ú. a obci Květnice


V prosinci 2008 byla zpracována dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Rezidence Flores – nové centrum a byty v Květnici“ v k. ú. a obci Květnice (dále též jen „dokumentace“).
K dokumentaci podává obec Sibřina následující vyjádření:


Obec Sibřina jakožto dotčený územně samosprávný celek má za to, že vlivy záměru se bezprostředně dotknou i jeho území a zhorší životní prostředí v předmětné lokalitě, jak je uvedeno a odůvodněno níže. Obec Sibřina se domnívá, že dokumentace nehodnotí situaci komplexně a úplně zejména v níže uvedených oblastech.


1. Znečištění ovzduší
Obec Sibřina považuje nejprve za nutné vyjádřit se k dopravě v souvislosti s navrhovaným záměrem. Jak vyplývá ze samotné dokumentace, přes obec Sibřina bude projíždět největší objem automobilů z/do záměru (neboť přes obec Sibřina vede nejpřímější cesta do Prahy). Na území obce Sibřina se tak bezprostředně projeví tímto nárůstem dopravy vyvolané negativní vlivy záměru.
Obec Sibřina tedy namítá, že ačkoli se (z jejího pohledu) navrhovaný záměr projeví nejvíce negativně na znečištění ovzduší (a nárůstu hluku) v souvislosti s dopravou vyvolanou navrhovaným záměrem, a to i v obci Sibřina (jejímž středem bude doprava projíždět), dokumentace vůbec vlivy na stav ovzduší v obci Sibřina v souvislosti s dopravou vyvolanou navrhovaným záměrem vůbec nehodnotí!
Rozptylová studie a další dokumenty týkající se znečištění ovzduší, jakož následně ani z nich vycházející dokumentace se nikterak nezabývají nárůstem znečištění ovzduší

v souvislosti s dopravou směřující do a ze záměru tam, kde se tyto vlivy projeví, tj. i na území nejbližší obce – obce Sibřina. Bez uvedeného posouzení je dokumentace neúplná a nepodává úplný a objektivní obraz o vlivech posuzovaného záměru na životní prostředí.
Obec Sibřina dále připomíná, že je nutno při posuzování vycházet ze současného stavu silniční sítě, nelze uvažovat s dopravními stavbami, které nejsou v současné době realizovány – zcela mimoběžné jsou tak odkazy na budovanou přeložku silnice I/12.
Je nutno též uvést, že dopravní síť v dané lokalitě, zejména komunikace v obci Sibřina, nejsou vzhledem ke své šířce a konstrukci uzpůsobeny na intenzivní provoz vozidel, původní cesty vedoucí do polí nebo propojující dvě malé obce čítající pouhé desítky obyvatel jsou v dnešní době vystaveny masivnímu přetěžování souvisejícímu s již stávajícím nárůstem počtu obyvatel v obci Květnice (během deseti let ze 130 na stávajících zhruba 2000) a dalších navazujícíh obcí, což má za následek další zvýšení negativních vlivů dopravy (zvýše emisí při pomalejší jízdě a zpomalování, nárůst hluku a vibrací ad.).

2. Ochrana před hlukem – to samé, co bylo řečeno výše, platí i ve vztahu k problematice ochrany před hlukem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem – nehodnocení vlivu vyvolané dopravy přes obec Sibřina -se obec Sibřina domnívá, že ani hluková studie a závěry z ní vycházející nemohou poskytovat obraz o hlukové zátěži v souvislosti s navrhovaným záměrem.

Jestliže dokumentace nehodnotí vliv vyvolané dopravy na hlukovou situaci v obci Sibřina, nemůže podat spolehlivý obraz o vlivech záměru na životní prostředí.

3. Ochrana přírody (zeleně) a vod – jak již vyplývá z výše uvedeného, nejzávažnější vlivy navrhované stavby jsou v dokumentací nehodnoceny. Kromě hluku a znečištění ovzduší vyvolaného dopravou v souvislosti se záměrem v obci Sibřina je dokumentace nedostatečná i v těchto bodech:

  • v dokumentaci není hodnocen vliv na flóru, konkrétně na řadu uprostřed území se nacházejících vzrostlých a kvalitních dřevin, které mají být v souvislosti se záměrem vykáceny – dokumentace pouze obsahuje (v příloze) dendrologický průzkum dřevin a konstatování, že „za zlikvidovanou zeleň během výstavby je navrženo ozelenění areálu“, avšak to lze jen těžko považovat za popis vlivů na stávající zeleň; jak vyplývá z průzkumu i z fotodokumentace území, nachází se v jeho střední části řada vzrostlých stromů, jejichž funkční a estetické působení je významné (toto působení nemůže být přitom plně nahrazeno ozeleněním areálu, neboť to jen těžko bude moci dosahovat původní výměry), avšak negativní vlivy související s jejich odstraněním nejsou v dokumentaci hodnoceny,
  • z požadavku České inspekce životního prostředí ze 17. 10. 2008 vyplývá nutnost zasakování srážkových vod do podloží, s čímž však není počítáno (do dešťové kanalizace mají být svedeny vody z objektů) a dokumentace tak nehodnotí reálné řešení stavby; není též řešena otázka ochrany před záplavami (povodněmi).


4. Bezpečnost silničního provozu – z konstatování uvedených v bodech 1. a 2. (nárůst osobní i nákladní dopravy) se domníváme, že posuzovaný záměr bude mít vliv
nejenom na pohodu bydlení obyvatel obce Sibřina ale i na bezpečnost silničního provozu. Stávající komunikace nejsou dimenzované pro souběžný provoz chodců a vozidel a obyvatelé okolních domů mají již v současné době vzhledem k husté dopravě ztížený přístup k vjezdům na pozemek. V části komunikací byl z důvodu velké nehodovosti a úzkému profilu zaveden systém jednosměrných ulic. Komunikace jsou intenzivně využívány chodci (ve velké mířei z obce Květnice) a to jak pro dosažení autobusových linek, tak i občanské vybavenosti v obci Sibřina (pošta, obchody). Obec Sibřina namítá, že dokumentace nehodnotí vliv na bezpečnost provozu na komunikacích obce Sibřina.


K dokumentaci obec Sibřina dále uvádí, že neřeší a neobsahuje řádné hodnocení variant, z čehož je zejména zapotřebí připomenout, že dokumentace řádně nevyhodnocuje ani variantu neprovedení záměru -nulovou variantu, což působí rozpor s § 5 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. – chybí tedy porovnání variant provedení záměru a varianty stavu území bez provedení záměru.


Z výše uvedených důvodů obec Sibřina požaduje, aby Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování a doplnění.

 
Obec Sibřina
Ing. Petr Vítek -starosta obce


Koncept vyjádření zastupitelstva obce KVĚTNICE:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Simona Jandurová
Borovská 11
150 21 Praha 5
 
V Květnici, dne 3.2.2009 
 
Věc: Připomínky k probíhajícímu řízení EIA – záměr firmy FADESA Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici, zak. č. 2595/TP 
 
Vážení,
předkládáme Vám tímto připomínky zastupitelstva obce Květnice k předložené dokumentaci o posuzování vlivu na životní prostředí. 
 
1.      Část B, I, 6
Společnost Fadesa vychází ve své studii z neschváleného návrhu územního plánu obce Květnice z října 2006. 3. změna územního plánu obce Květnice byla schválena zastupitelstvem 27.12.2006 (viz příloha č. 1 – usnesení zastupitelstva obce Květnice o schválení 3. změny ÚP). Tato schválená 3. změna ÚP stanovuje v části Regulace urbanistické koncepce území (viz. příloha č. 2) maximální výškovou hladinu zástavby v území na 12 m, předkládaný záměr společnosti Fadesa však navrhuje výškovou hladinu zástavby až do výšky 15 m, což není v souladu s platnou změnou ÚP obce Květnice.
V souladu s platným územním plánem není ani umístění jednotlivých staveb v rámci celého projektu, neboť 3. změna územního plánu vymezuje pro stavbu mateřské školky lokalitu označenou č. 2, investor však ve svém záměru navrhuje umístění školky do lokality označené v ÚP jako č. 1. 
 
2.      Část B, II, 2 Voda pitná
V oblasti zásobování pitnou vodou investor ve svém návrhu nezahrnuje komplexní řešení problematiky zásobování obce Květnice pitnou vodou, ve svém harmonogramu nezohledňuje nutnou výstavbu vodojemu, atd. 
 
3.      Část B, II, 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Investor uvažuje pro záměr s počtem 590 parkovacích stání. Toto množství parkovacích stání není v souladu s požadavkem obce, která dne 3.6.2008 v písemném vyjádření investorovi uvedla požadavek na 2 parkovací stání na bytovou jednotku. Viz příloha č. 3.
Platná 3. změna ÚP v části 3. Závazná část ve formě regulativů stanovuje (příloha č. 4), že zahájení budování ostatní výstavby je podmíněno zajištěním dopravní obslužnosti obce Květnice a to vybudováním dopravní spojky mezi státními silnicemi III/01212 a III/33313. Tuto skutečnost investor ve svém záměru vůbec nerespektuje. 
 
4.      Část B, III, 2 Odpadní vody
Nakládání s dešťovými vodami – každý stavebník je v souladu s platnou legislativou povinen zajistit odvod dešťových vod. Záměr však počítá s částečným odvodem dešťových vod do toku Výmola.
Nakládání se splaškovými vodami – v současné době realizovala obec Květnice 3. etapu rozšíření ČOV, rozšíření v rámci 4. etapy je plánováno výhledově na rok 2012. Ze záměru firmy Flores není jasné, že tento časový rámec ve svém projektu zohlednila. 
 
5.   Část B, III, 4 Ostatní
Hluková zátěž – Použití zařízení při výstavbě značně  převyšuje povolené hygienické limity, investor neuvádí žádná ochranná protihluková opatření. 
 
6.      Část D, I
Znečišťování ovzduší
Investor v záměru neuvádí, jakým způsobem zajistí při výstavbě bezprašnost, která značně během celé stavby, zejména ve fázi demolice značně ovlivní celé území. 
 
Narušení faktorů pohody
Investor uvádí, že pro stavbu bude použito uplatnění korekce týkající se hluku při stavební činnosti, tedy max. 65 dB, v části B, III, 4 Ostatní však investor uvádí, že hlukové zdroje budou dosahovat hluku až 90dB, čímž bude značně narušen faktor pohody. Taktéž uváděná hladina akustického výkonu A zdrojů ve výši 105 dB značně převyšuje povolené hygienické limity a zastupitelstvo obce Květnice s tímto nesouhlasí. Výpočet ekvivalentních hladin akustického hluku tlaku v chráněném venkovním prostoru od jednotlivých zdrojů hluku musí být proveden v souladu se zákonem č. 222/2006 Sb. a respektovat dané limity.
Zastupitelstvo obce Květnice požaduje, aby skutečná pracovní doba, resp. využití jednotlivých dopravních a stavebních strojů bude trvat max. 8 hodin. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v době od 08:00 do 18:00 hod. a ne v rozsahu uváděném investorem od 7:00 do 21:00 denně. Toto jsou obecně požadované podmínky i pro ostatní investory. 
 
7.    Část H – přílohy a doklady
Dle názoru zastupitelstva obce Květnice nerespektuje vyjádření stavebního úřadu Úvaly, vydané pod č.j. K/4818/08/SU/Bul aktuální stav územní plánovací dokumentace obce Květnice, neboť záměr investora není v určitých bodech v souladu se schválenou 3. změnou ÚP. 
 
8.  Investor nezohledňuje požadavek obce na úpravu provozu na komunikacích v dané lokalitě, viz příloha č. 5 - Nesouhlasné stanovisko k vyjádření odboru dopravy - Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, detašované pracoviště Praha 1
 

Ladislav Rathouský,
starosta obce Květnice


Jaký názor máte na výstavbu bytových domů v Květnici?

Uvítám, pokud se začnou stavět, čím víc tím líp (Počet hlasů: 37)
(9.07 %)

Výstavba ano, ale v omezené míře, spolu s obč. vybaveností (Počet hlasů: 36)
(8.82 %)

Pokud ano, tak nezávislá studie a výškové omezení na 3 podlaží. (Počet hlasů: 5)
(1.23 %)

Výstavba bytovek ne - nevyřeší problém s obč. vybaveností (Počet hlasů: 15)
(3.68 %)

Ne - tří a vícepodlažní bytové domy se sem vůbec nehodí (Počet hlasů: 196)
(48.04 %)

Ne nové bytové domy, ať se citlivě rekonstruují budovy statku (Počet hlasů: 45)
(11.03 %)

Jsem zásadně proti výstavbě jediného bytového domu v obci! (Počet hlasů: 74)
(18.14 %)Celkem hlasovalo: 408
[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 02. 2009 | 6188 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Zima 2009 - 3
pohled na objekty bývalého statku
zobrazení: 4073
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 25197
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Přesný čas


Svátky
Dnes je 27. 05. 2024
Svátek slaví Valdemar, zítra Vilém

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server