Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 29 přístupů1-2hod.: 43 přístupů2-3hod.: 22 přístupů3-4hod.: 38 přístupů4-5hod.: 22 přístupů5-6hod.: 37 přístupů6-7hod.: 27 přístupů7-8hod.: 28 přístupů8-9hod.: 27 přístupů9-10hod.: 24 přístupů10-11hod.: 16 přístupů11-12hod.: 12 přístupů12-13hod.: 14 přístupů13-14hod.: 10 přístupů14-15hod.: 8 přístupů15-16hod.: 13 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
23.1
Max.
43
Měsíční graf
Pondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 1919 přístupůPondělí 15.07.2024: 376 přístupůÚterý 16.07.2024: 804 přístupůStředa 17.07.2024: 370 přístupů
Prům.
1457.2
Max.
6866
123456789012345678901234
Na Webu: 8 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II

OS Květnice II

Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice za OS Květnice II.Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Květnici 11.3.2009

K č.j.: 019213/2009/KUSK OŽP/Ja

Věc: Vyjádření k oznámení záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“

Naše občanské sdružení s názvem Květnice II, předkládá k oznámení záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., § 6  následující vyjádření:

Členové sdružení a majitelé RD v části Květnice II na parcelách 560/1 a 562/1 se domnívají, že vlivy záměru se bezprostředně dotknou majitelů pozemků a domů a zhorší životní prostředí v předmětné lokalitě. Z oznámení vyplývá, že situaci v lokalitě nehodnotí komplexně, nepopisuje podstatné vlivy vyčerpávajícím způsobem, dále uvádí některé neodpovídající a nereálné údaje zejména v oblasti dopravy, napojení na inženýrské sítě a v oblasti likvidace odpadních vod.

1. Znečištění ovzduší, ochrana před hlukem a doprava

Oznámení vychází z nereálného rozložení dopravy v navrhovaných trasách přes Sluštice, Sibřinu a Květnici, které vychází z výhledového stavu napojením na přivaděč I/12. Dle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha z ledna 2009 není u předmětné přeložky komunikace I/12 ještě ani zahájena příprava realizace ani není rozhodnuto o financování, odhadované dokončení díla je až v roce 2017.  Dokončení záměru je plánováno v roce 2012. To je v přímém rozporu s § 5, odst. 2, zákona, který ukládá pouze posuzování vlivu vycházející ze stavu  životního  prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. Současné zásadní zatížení se odehrává na komunikacích 3/01212 přes obec Sibřina a obec Květnice, kudy jezdí obyvatelé za prací do hlavního města. Je naprosto mylné uvažovat s hlavní dopravou od Sluštic do Květnice po komunikaci 3/10173 – V Zelených. Jedná se o místní komunikaci, která bez komplexní rekonstrukce směrových i konstrukčních parametrů je naprosto nezpůsobilá pro předpokládané dopravní zatížení a navíc není přímou cestou do Prahy. Obyvatelé předmětné lokality záměru nebudou jezdit do Prahy opačným směrem. V části oznámení B.II.4 se uvádí, že trasa staveništní dopravy bude výhradně přes obec Květnice. Není uvedeno, přes kterou komunikaci by měla staveništní doprava probíhat. Přes stávající nedokončené komunikace v lokalitě Květnice II je to vyloučeno, stejně tak je to bez stavebních úprav vyloučeno na komunikaci 3/10173 – V Zelených. V oznámení je uvedeno že po komunikaci 3/01212 po zvýšení vlivem záměru projede 710 vozidel/24h. Na základě instalovaných měřidel na komunikaci mezi Květnicí a Sibřinou máme aktuální údaj z ledna 2009 o průjezdu 1500 vozidel/24 h, což je výhledový údaj oznámení (navýšení 710 vozidel). Tento stav je již reálně naplněn dnes.

Proto je nutné příslušné kapitoly souvisící s dopravou a vlivy z této dopravy (znečištění ovzduší, vibrace, hluk a bezpečný pohyb a zdraví osob) zcela přepracovat, tak aby odpovídaly realitě současného stavu a stavu v době dokončení záměru tj. v roce 2012.

2. Možnost kumulace s jinými záměry

Ve stejném období (06/2012) má být dokončena výstavba záměru „Rezidence Flores“ v části Květnice II (14 bytových domů s 390 bytovými jednotkami). Dále bylo započato s realizací 202 ŘRD v těsném sousedství záměru (přes komunikaci) na lokalitě Ke Slušticím. V tomto případě dojde ke kumulaci s těmito záměry a také kumulaci problémů jak v období výstavby, tak po jejím dokončení. Je nutné, aby s těmito vlivy bylo uvažováno i v tomto záměru, především s vlivy na životní prostředí v období výstavby a v období po jejich dokončení.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Navrhovaná výstavba v této lokalitě má odejmout zemědělskému půdnímu fondu kvalitní pozemky v I. třídě bonity. Oznámení neuvádí, jak se vypořádá investor s touto situací, kdy vynětí těchto půd ze ZPF lze odejmout jen výjimečně a jen pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, nebo pro liniové stavby. Zástavba dle záměru nespadá do této kategorie a proto je zjevným střetem se zájmy na ochranu půdního fondu. Je nutné vyjádření příslušného orgánu státní správy.

4. Ochrana krajiny

V obci Květnice byly realizovány zatím 2 lokality výstavby RD. V lokalitě Květnice II, „Nad vesným rybníkem“ (parc. 560/1), sousedící se záměrem bylo vystavěno 104 individuelních RD na ploše 9 ha. Na ploše předmětného záměru o výměře 11 ha je navrhována výstavba 242 domů. Jedná se tedy o téměř 2,5 násobné zahuštění výstavby (viz. obrazová příloha č. 1). V obci Sibřina, na kterou záměr přímo navazuje je zahuštění zástavby ještě nižší než v Květnici. V případě záměru se jedná o dosud nezastavěné území, které nevykazuje výrazné přirozené krajinné prvky. Je třeba dbát na prvky okolní zástavby, které představují charakteristiku daného místa, což vytváří současná zástavba obce Sibřina a Květnice. Proto není možné v těsném sousedství vytvořit zástavbu, která je na samé hranici technických parametrů zastavěné a nezastavěné plochy. V kapitole D.I.6 není vůbec vliv na krajinný ráz hodnocen. Záměr počítá s minimálními plochami parcel i jen 160 m2, max. šířky páteřní komunikace jsou 5,5 m, ostatní šířky nevyhoví pro přístup požární techniky. Chodníky nejsou uvnitř sídlištního útvaru uvažovány. Ve stávajících lokalitách Květnice nejsou chodníky realizovány v délce celkem 7 km. Není možno s tímto stavem souhlasit, neboť již současný stav pohybu chodců po komunikacích při stávající intenzitě provozu je neudržitelný a nebezpečný. Občanské sdružení společně se zastupitelstvem vypracuje koncept regulačních opatření k omezení negativních prvků v záměru investorů (hustota a výška zástavby, dopravní omezení, parkování a volné plochy, obslužné záležitosti atd.). Na základě těchto regulativů bude požadováno na investorech přepracování a doplnění urbanisticko – architektonických řešení.

5. Zásobení vodou

Záměr neobsahuje vyjádření správce vodojemu a vodovodní soustavy. Záměr se odkazuje na zásobení z vodojemu Škvorec, kde neprokazuje využitelnou akumulaci pro výpočtem uvedenou potřebu záměru 237,6 m3/den. V žádném případě nelze bez podrobných hydrotechnických výpočtů uvažovat s napojením na stávající vodovodní sítě v obci Květnice. Není důvod, aby obec tuto soukromou investici (přivaděč, rozvodnou síť a vodojem) zajišťovala veřejných prostředků.

6. Likvidace odpadních vod

V záměru chybí potřebné bilanční údaje Qhmax v l/s Qdmax v m3/h. Bez hydrotechnických výpočtů konkrétních splaškových sběračů, kterými by měly být odvedeny odpadní vody na ČOV nelze uvažovat s využitím stávající kanalizační soustavy. Údaje v záměru že „v obci reálně dle dostupných informací žije cca 1900 – 2200 obyvatel“, využívajících ČOV a kapacit vodovodu odpovídají realitě.

Stávající čistírna odpadních vod je tvořena monoblokem o třech komorách, které byly postupně s nárůstem počtu připojených obyvatel technologicky vyzbrojeny. Poslední třetí komora byla zprovozněna koncem roku 2008. Maximální hydraulická kapacita této ČOV je pro průměrný přítok 4,0 l/s, což je 346 m3/24 h. Toto hydraulické množství naplňuje max. 2250 obyvatel. Proto investor a zpracovatel záměru musí zajistit výstavbu nové ČOV o přibližně stejné kapacitě, jako je dnešní.

Tuto soukromou investici nemůže zajišťovat obec z veřejných prostředků. Z toho důvodu je zřejmé, že záměr výstavby Zahrady Květnice nemá zajištěnu likvidaci odpadních vod.

6. Občanská vybavenost

Kapacita občanské vybavenosti neodpovídá potřebám samotného záměru, natož stávajícím potřebám obce. Počty parkovacích stání uvedených v záměru pro potřeby obchodního centra se službami (6 – 10 parkovacích míst) jsou zcela nedostatečné.

Stejně tomu je tak i se 149 místy pro volné stání uvnitř sídlištního útvaru – tato kapacita je při současných nárocích nedostatečná. Obec Květnice má v požadavcích na investory zajištění 2 parkovacích míst na bytovou jednotku. Záměr počítá pouze s jedním parkovacím místem pro bytovou jednotku, což je z pohledu dnešní moderní rodiny o čtyřech členech, tak jak záměr počítá zcela nevyhovující (současným trendem – a v Květnici nutným prostředkem, vzhledem k nedostatečné dopravní dostupnosti jsou 2 automobily v rodině). Součástí záměru také není sportoviště odpovídající kapacity. Tyto nedostatky je třeba zohlednit v celkovém architektonickém návrhu.

7. Varianty řešení

Oznámení neobsahuje řádné hodnocení variant, ani nevyhodnocuje variantu NEPROVEDENÍ záměru, což je v rozporu s § 5, odst. 1, zákona č. 100/2001 Sb.

8. Etapizace, dokončení infrastruktury

Vzhledem k benevolentním podmínkám stavebního úřadu při vydání podmínek stavebních povolení na předchozí lokality investoři nedokončili komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Požadujeme aby investor kompletně dokončil inženýrské sítě, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a teprve na základě vydaných kolaudačních rozhodnutí byla povolována výstavba rodinných domů. K tomuto požadavku je třeba aby byl upraven harmonogram postupu stavebních prací.

Závěr:

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům a rozporům v oznámení požadujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje vydal závěr zjišťovacího řízení, v němž bude stanoveno že předmětný záměr bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. a dále budou zpracovány a posouzeny varianty, zahrnující varianty s menším zahuštěním výstavby a většími volnými plochami, včetně varianty neprovedení záměru.


Myslíte si, že můžete přímo ovlivňovat dění ve vaší obci?

Ano a dělám to (Počet hlasů: 43)
(24.02 %)

Ano, ale nevyužívám toho (Počet hlasů: 15)
(8.38 %)

Nevím (Počet hlasů: 12)
(6.70 %)

Ne a vadí mi to (Počet hlasů: 90)
(50.28 %)

Ne a je mi to jedno (Počet hlasů: 19)
(10.61 %)Celkem hlasovalo: 179
[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 03. 2009 | 5726 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Rekonstrukce hlavní komunikace - 1
Znovu rozbourání obrubníků 6.10.2008
zobrazení: 4029
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26854
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 17. 07. 2024
Svátek slaví Martina, zítra Drahomíra

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server