Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 24 přístupů1-2hod.: 24 přístupů2-3hod.: 31 přístupů3-4hod.: 51 přístupů4-5hod.: 115 přístupů5-6hod.: 135 přístupů6-7hod.: 52 přístupů7-8hod.: 75 přístupů8-9hod.: 118 přístupů9-10hod.: 44 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
66.9
Max.
135
Měsíční graf
Pátek 21.06.2024: 8011 přístupůSobota 22.06.2024: 7326 přístupůNeděle 23.06.2024: 6972 přístupůPondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 669 přístupů
Prům.
2270.1
Max.
8011
123456789012345678901234
Na Webu: 71 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores

Znak Květnice

Poslední vyjádření občanských sdružení i jednotlivců z obce a okolí k plánované výstavbě vysokopodlažních bytových domů v centru Květnice.Vyjádření starosty obce Koloděje:


Vyjádření Blanky Hordějčukové: 

Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

 

V Květnici dne 4.2.2009   

Věc: Připomínky k dokumentaci „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“

 

Vážení,

 

   předkládám připomínky k dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“:

 

Financování a harmonogram infrastruktura

Z předložené dokumentace nevyplývá přesný způsob vybudování infrastruktury, zejména se nezavazuje k investici do nové budovy čistírny odpadních vod, kde je kapacita současné čistírny již vyčerpána.

 

Pro napojení na vodovodní sítě není v dokumentaci doložena dostatečná kapacita vodovodní sítě od Vodohospodářské společnosti Kutná Hora.

 

Parkování

V dokumentaci chybí vyřešení požadovaných parkovacích míst v areálu Rezidence Flores. Nejen že dle požadavku obce musí být zajištěna dvě parkovací místa pro každou bytovou jednotku, ale další parkovací místa jsou nutná pro firmy, zaměstnance a návštěvníky občanské vybavenosti. Hrozí, že stovky aut budou jezdit obcí, hledat parkovací místa a parkovat v místech, která k tomu nejsou ani určena, ani vhodná. Dopad na životní prostředí je opět katastrofální.

 

Dopravní zatížení

Nárůst dopravní zatíženosti v případě realizace záměru o stovky aut je opět neúnosný, již nyní je v obci a okolních obcích (Sibřina, Koloděje, Újezd, Běchovice...) velmi vysoká dopravní zatíženost, neboť hlavní komunikace jsou nedostatečné, termín dokončení plánovaného obchvatu Újezda je dle informací Ředitelství silnic a dálnic v roce 2017. Studie počítá s využitím neexistujícího obchvatu a tím zkresluje skutečný dopad na životní prostředí. Další výstavba v obci a okolí by měla být povolena až po dostavbě a kolaudaci obchvatu.

 

Zástavba městského typu ve vesnici

K projektu dále namítám, že navrhovaná zástavba několikapatrovými domy městského typu na malém pozemku uprostřed české vesnice mezi rodinnými domky způsobí velmi vážné a nevratné narušení životního prostředí, rázu obce a krajiny. Navrhovaná výstavba nerespektuje regulativ výšky budov 12m, který je v územním plánu.

 

Také připomínám, že občané, kteří investovali do výstavby rodinných domků v bezprostřední blízkosti plánovaných vysokopodlažních bytových domů budou mít závažně provždy narušenou pohodu bydlení kvůli zásahu do soukromí.

 

Další rizika

Připomínám, že zakládajícím společníkem firmy FADESA Česko, s.r.o. je společnost  Martinsa-Fadesa S.A. La Coruňa, Avenida Alfonso Molina s/n, Španělské království. Dle dostupných informací (např. Český rozhlas -http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/476366) byl na tuto společnost ve Španělsku v roce 2008 soudně uvalen konkurz. Pokud Krajský úřad vydá souhlasné stanovisko k realizaci rezidence Flores v Květnici, žádám Vás, aby byly požadovány po společnosti  FADESA Česko, s.r.o. jasné garance, že pokud bude projekt v Květnici zahájen, že bude i v termínu dokončen. Také požaduji, aby bylo v plánu výstavby zaručeno a v průběhu stavby přísně kontrolováno, že slibovaná občanská vybavenost bude vystavena v první fázi, že nebude oddálena až po výstavbě lukrativních nemovitostí, aby bylo zajištěno, že ve výsledku NEBUDE vystavena jen lukrativní část, zatímco občanská vybavenost a infrastruktura zůstanou nedokončené.

 

Podle mého názoru by tato výstavba měla velmi negativní dopad na životní prostředí v obci a jejím okolí, ale pokud by projekt byl rozestavěn a nedokončen, následky pro životní prostředí by byly ještě mnohonásobně umocněny na skutečně kritickou hranici. V obci již několik nedokončených projektů proběhlo a důsledky jsou katastrofální.Odborné odhady pro dokončení rozestavěné infrastruktury obce jsou v současné chvíli kolem 55 mil. Kč, což je zhruba rozpočet obce na 10 let.

 

Dokumentace také neuvádí vliv na životní prostředí pokud se výstavba vůbec nerealizuje.

 

Závěr:

Předložená dokumentace záměru nehodnotí vliv na životní prostředí komplexně, je neúplná, zkresluje ve výše uvedených bodech reálný stav a proto požaduji vrácení dokumentace oznamovateli k doplnění a přepracování.

 

S pozdravem

 

 Blanka Hordějčuková


Vyjádření Ing. Milana Polívky, Ph.D.:

 

 

Krajský úřad SČ kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

 

K rukám: Ing. Simona Jandurová

Praha, 5. února 2009

 

 

Věc: Připomínky k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“

 

 

Vážení,

podávám tímto připomínky k výše uvedené dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

1. K části B, I., 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Investor uvádí, že záměr představuje celkem 390 bytů pro cca 900 osob, tj. v průměru 2,3 osoby na byt. Odhad počtu osob se jeví ve střednědobém horizontu 5 ‑ 7 let jako poddimenzovaný s důsledkem nepřesnosti závěrů souvisejících studií, kde vstupním údajem je počet obyvatel záměru, zejména spotřeba pitné vody nebo rozsah vozového parku. Vzhledem k tradici dvoudětného modelu rodiny v České republice [1], [2] a tomu, že nové byty pořizuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo v reprodukčním období ve věkovém rozmezí cca 25 ‑ 50 let lze předpokládat počet členů na bytovou jednotku spíše mezi číslem 3 až 4, tj. 1170 až 1560 osob, o cca 30 ‑ 70 % více než je uvedeno.

 

2. K části B, I., 6. Popis technického a technologického řešení záměru

Předkládaný záměr investora navrhuje výšku zástavby až 15 m, což je v rozporu s platnou 3. změnou územního plánu (ÚP) obce, která stanovuje maximální výšku zástavby v území 12 m. 3. změna ÚP dále vymezuje pro stavbu mateřské školky lokalitu označenou jako č. 2, investor však ve svém záměru umísťuje školku do lokality označené v ÚP jako č. 1.

 

3. K části B, II., 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Investor uvažuje pro záměr s počtem 590 parkovacích stání, což lze považovat vzhledem počtu bytových jednotek a k poloze obce v těsné  blízkosti území hl. m. Prahy s pouze příměstskou dopravou jako poddimenzované, byť v příloze č. 9 uvádí, že vyhověl příslušným normám. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, který zohledňuje vyšší počet osob na bytovou jednotku, viz bod 1., je vhodnější uvažovat s počtem 2 parkovacích stání na bytovou jednotku zahrnující i rezervu na dopravní obslužnost občanské vybavenosti a návštěvy rezidentů, což není v záměru zohledněno.

3. změna ÚP (odst. Urbanistická koncepce) stanovuje, že podmínkou další urbanizace území obce je vybudování komunikačního propojení-spojky mezi komunikacemi č. III/01212 a III/33313. Tuto podmínku investor navzdory záměru urbanizovat plochu 31,5 ha v centru obce nezohledňuje. 

 

4. K části B, kapitola III., 2 Odpadní vody

Záměr počítá s částečným odvodem dešťových vod do toku Výmola. Dle vyjádření České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oddělení ochrany vod, viz [3], lze srážkové vody z komunikací vypouštět do potoka jen za podmínek stanovených správcem toku, které ale nejsou v dokumentaci řešeny. Provozovatel kanalizace a ČOV [4] uvádí, že odpadní vody z nové výstavby je možno vypouštět na ČOV až po jejím rozšíření, které je obcí plánováno na rok 2012. Investor neuvádí, jakým způsobem budou odváděny odpadní vody do té doby.

 
5. K části B, III, 4 Ostatní

Hluková zátěž

Použití zařízení při výstavbě značně převyšuje povolené hygienické limity, investor neuvádí žádná technická ochranná protihluková opatření.  

 

6. K části D, I , 1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

 Znečišťování ovzduší

Investor v záměru neuvádí, jakým způsobem zajistí při výstavbě bezprašnost v okolí staveniště. Zejména fáze demolice značně znečistí území v okolí staveniště.

 

Riziko úrazů

Část ulice Za Mlýnem spojující oddychové biocentrum BC4 s restaurací U bandity vedoucí mezi staveništěm záměru a Mlýnským rybníkem nemá chodník ani na jedné straně komunikace a je frekventovaně využívána chodci. V roce 2007 došlo v této části ke smrtelnému úrazu v souvislosti s automobilovou dopravou. Dokumentace neřeší, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost chodců v této části komunikace během výstavby se zvýšeným dopravním provozem.

 

7. K části D, I, 1.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky

S předmětným územím pro realizaci záměru bezprostředně západně sousedí tři významné krajinné prvky – rybník Mlýnský rybník, potok Výmola a severojižně se táhnoucí pás lesa (lokální biocentrum BC4), které slouží k rekreačním aktivitám obyvatel Květnice. Vzhledem k vysoké uváděné hladině akustického výkonu A zdrojů 105 dB při výstavbě investor neuvádí, zda nebudou překročeny povolené hygienické hodnoty hluku a exhalací v této blízké oddychové lokalitě. Požadavek neovlivnit biocentrum BC4 uvádí též MÚ Brandýs nad Labem, OŽP [5].

 

 

8. K části D, I, 1.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy

Investor uvádí, že z hlediska výskytu cévnatých rostlin a živočichů není nutno žádat o výjimku v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oddělení ochrany přírody, viz [3] vyjádřila k tomuto konstatování zásadní nesouhlas, vzhledem k tomu, že byl na lokalitě záměru prokázán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a konstatovala, že posouzení, zda je výjimka nutná či nikoliv nenáleží zpracovateli, ale příslušnému orgánu ochrany přírody. Výsledek posouzení dokumentace neuvádí.

 

9. K části D, I, 1.8 Vliv na krajinu

Zpracovatel dokumentace zcela vypustil i přes požadavky dotčených orgánů [5] hodnocení vliv záměru na krajinný ráz dané lokality, zejména jeho kulturní a historickou charakteristiku. Pouze uvádí, že vizualizace je provedena modelováním, přičemž v [6] je přiložen jediný pohled z jižní perspektivy velmi nízkého rozlišení, ze kterého nelze posoudit výškové převýšení navrhovaných budov nad stávající zástavbou z jednotlivých světových stran a ani nelze posuzovat jednotlivé parametry krajinného rázu, dle metodik k tomu určených [7].

Národní památkový ústav (NPÚ), územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve svém dopise [8] konstatuje, že areál hospodářského statku určený záměrem k demolici je barokního původu, je významným dokladem historického vývoje místa a z urbanistického hlediska je jedním z posledních dochovaných historických budov v Květnici. Dále, že navrženým odstraněním dvora a jeho nahrazením bytovými domy dojde k dalšímu ochuzení historického jádra obce a k poškození kulturní krajiny. Dále konstatuje, že území Květnice a jejího okolí je v několika posledních letech mimořádně silně devastováno necitlivou zástavbou, nerespektující původní urbanistickou strukturu sídla a okolní krajinu.

 

Vzhledem k tomu, že v platném územním plánu nejsou kromě plošného a prostorového uspořádání současně ošetřeny podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody (zák. č. 114/1992 Sb., § 12, odst. 4) vznáším připomínku, že lze dle [7] důvodně předpokládat, že realizace záměru může snížit nebo změnit krajinný ráz daného venkovského území a to zejména jeho

 

a) kulturní charakteristiku tím, že radikálně mění stávající charakter zástavby centra obce venkovského rázu s typicky jedním nadzemním podlažím a jedním obytným podkrovím se sedlovou střechou na zástavbu typicky městskou tvořenou komplexem 14ti vícepodlažních obytných domů dosahujících výšky 12 až 15 metrů na plošně významné části (31,5 ha) středu obce. Necitlivě tím narušuje charakteristickou siluetu místa.

b) historickou charakteristiku tím, že odstraňuje ucelené části sídel s historickou hodnotou jako objekty kulturního dědictví místního významu (i oficiálně nechráněné)

b) estetickou hodnotu tím, že nerespektuje měřítko historických objektů obce (objemová zástavba vícepodlažních bytových domů versus nízké budovy statku, mlýna a domů venkovského typu) a tím narušuje prostorové uspořádání vizuálně vnímané scenérie –venkovská zástavba s budovami statku, mlýna s významnými krajinnými prvky a jižně situovanou kulturní památkou – zříceninou gotického hradu usazené v biokoridoru, které lze považovat v daném místě za jedinečné a neopakovatelné. Tím narušuje harmonické měřítko krajiny.

 

Výše uvedené uvádím mimo jiné i proto, že případná realizace záměru by se mohla stát nežádoucím precedentem pro budoucí necitlivé zástavby center příměstských obcí venkovského rázu komplexem vícepodlažních bytových domů. Domnívám se, že toto jsou tak závažné argumenty proti realizaci záměru v uvedené podobě, že by dotčené státní orgány a zastupitelstvo obce měly v rámci svých pravomocí iniciovat hodnocení krajinného rázu předmětné lokality a přilehlých významných krajinných prvků odborným orgánem [7]. V případě potvrzení domněnky o snížení nebo změně krajinného rázu je ohroženo vydání souhlasu orgánu ochrany krajiny k umístění a povolování staveb dle zák. č. 114/1992 Sb. § 12, odst. č.2.

 

Uvedená tvrzení dokládám pohledy z jednotlivých světových stran na stávající lokalitu s předpokládaným umístěním budov záměru z různých vzdáleností, viz Příloha A. Stávající barokní vilu nacházející se v lokalitě záměru, se třemi nadzemními podlažími a jedním obytným podkrovím je vidět i z velké vzdálenosti a lze ji snadno lokalizovat, jelikož se v její blízkosti nacházejí dva vzrostlé topoly. Odhad její výšky je 12 ‑ 13 m, viz Příloha A. Domy dosahující výšky 15 m ji budou přesahovat o 2 ‑ 3 m a budou tedy tvořit dominantu předmětné lokality, jak z blízkých tak vzdálených pohledů.

 

10. K části E – Porovnání variant řešení záměru

Investor uvádí, že přínosem záměru bude občanská vybavenost, mimo jiné mateřská školka. K tomu uvídím, že investor nedokládá dostatečné údaje k posouzení, zda školka bude kapacitně vyhovovat obci s plánovaným počtem 4000 obyvatel. Dále zda je dle norem projektována odpovídající plocha zahrady školky a rozptylových ploch před její budovou.

 

Neuvádí žádnou variantu řešení záměru, přičemž přirozenou alternativou se jeví zachování a rekonstrukce budov statku s kombinovaným využitím pro bytové potřeby a občanskou vybavenost a realizace vhodného typu bytové zástavby na zbylé části lokality v souladu s ÚP. Přínosem toho řešení je zachování stávajícího krajinného rázu a kulturního dědictví místního významu.

 

11. K příloze č. 9 dokumentace

Investor se dle požadavků závěru zjišťovacího řízení [3] nevypořádal s těmi připomínkami veřejnosti (Zdeňka Hoška a Kryštofa Hoška), Občanského sdružení Květnice II. a dotčených orgánů státní zprávy (ČIŽP), které týkají právě aspektů krajinného rázu.

 

Ve svém rozkladu,

bod ad2) konstatuje, že stávající budovy (hospodářská stavení) nemají kulturní ani historickou ani urbanistickou hodnotu, což je v příkrém rozporu vyjádřením NPÚ [8]. O tom, zda mají či nikoli uvedenou hodnotu nerozhoduje investor, ale příslušný orgán státní správy.

 

Zpracovaná dokumentace vyvolává dojem, že si je investor vědom negativního vlivu záměru na krajinný ráz a zcela záměrně se proto vyhnul doložení údajů požadovaných ze strany státních orgánů, ze kterých by bylo možné tento vliv posoudit.

  

S pozdravem

Ing. Milan Polívka, Ph.D.

 


Jaký názor máte na výstavbu bytových domů v Květnici?

Uvítám, pokud se začnou stavět, čím víc tím líp (Počet hlasů: 37)
(9.07 %)

Výstavba ano, ale v omezené míře, spolu s obč. vybaveností (Počet hlasů: 36)
(8.82 %)

Pokud ano, tak nezávislá studie a výškové omezení na 3 podlaží. (Počet hlasů: 5)
(1.23 %)

Výstavba bytovek ne - nevyřeší problém s obč. vybaveností (Počet hlasů: 15)
(3.68 %)

Ne - tří a vícepodlažní bytové domy se sem vůbec nehodí (Počet hlasů: 196)
(48.04 %)

Ne nové bytové domy, ať se citlivě rekonstruují budovy statku (Počet hlasů: 45)
(11.03 %)

Jsem zásadně proti výstavbě jediného bytového domu v obci! (Počet hlasů: 74)
(18.14 %)Celkem hlasovalo: 408
[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 02. 2009 | 5709 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice prosinec 2006 - 4
Květnice II - lokalita 560, Pohled ze Šťavelové do Devětsilové
zobrazení: 4218
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26772
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 14. 07. 2024
Svátek slaví Karolína, zítra Jindřich

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server