Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články
Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 62 přístupů1-2hod.: 68 přístupů2-3hod.: 67 přístupů3-4hod.: 60 přístupů4-5hod.: 64 přístupů5-6hod.: 77 přístupů6-7hod.: 74 přístupů7-8hod.: 76 přístupů8-9hod.: 57 přístupů9-10hod.: 66 přístupů10-11hod.: 45 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
65.1
Max.
77
Měsíční graf
Pondělí 07.09.2020: 1773 přístupůÚterý 08.09.2020: 1876 přístupůStředa 09.09.2020: 1822 přístupůČtvrtek 10.09.2020: 1908 přístupůPátek 11.09.2020: 2171 přístupůSobota 12.09.2020: 1840 přístupůNeděle 13.09.2020: 1603 přístupůPondělí 14.09.2020: 1614 přístupůÚterý 15.09.2020: 1494 přístupůStředa 16.09.2020: 1549 přístupůČtvrtek 17.09.2020: 1617 přístupůPátek 18.09.2020: 1488 přístupůSobota 19.09.2020: 1698 přístupůNeděle 20.09.2020: 1612 přístupůPondělí 21.09.2020: 1442 přístupůÚterý 22.09.2020: 1259 přístupůStředa 23.09.2020: 1510 přístupůČtvrtek 24.09.2020: 1428 přístupůPátek 25.09.2020: 1357 přístupůSobota 26.09.2020: 2050 přístupůNeděle 27.09.2020: 2039 přístupůPondělí 28.09.2020: 1709 přístupůÚterý 29.09.2020: 1669 přístupůStředa 30.09.2020: 716 přístupů
Prům.
1635.2
Max.
2171
123456789012345678901234
Na Webu: 37 uživ.

Počasí na 4 dny
Z veřejných zasedání

Páteční glosa k veřejnému zasedání dne 31.3.2010

OtázkaNa středečním, téměř aprílovém veřejném zasedání došlo k projednání návrhu zadání 6. změny územního plánu obce Květnice. Navzdory silnému odporu celé veřejnosti byl hlasy starosty p. Rathouského a zastupitele p. Slavíka návrh posunut do fáze připomínkování dotčeným orgánům i veřejnosti a to i přesto, že není v souladu s výsledky místního referenda, petice občanů a zcela ignoruje usnesení zastupitelstva ze dne 16.4.2009.Na úvod je nutné konstatovat, že textová část návrhu nebyla zveřejněna vůbec, obrazová příloha v Oznámení zveřejněného obcí je nečitelná (z hlediska přesné identifikace v území).

Zasedání začalo v 19:00, na projednání přišel kontroverzní návrh zadání 6. změny územního plánu. Ano – čtete dobře – už 6. změna územního plánu v obci, která nemá regulační plán ani plán rozvoje obce a dosud v rozporu se zákonem neučinila zhodnocení územního plánování komplexně a v širších vztazích.

 

V rozpravě k tomuto bodu se přihlásil pan Švaříček, který navrhl konstruktivní řešení této situace – aby zastupitelstvo tento návrh zrušilo a připravilo novou vyhlášku na základě dnešního projednání a skutečností, které byly při projednání doloženy. Bohužel pan Rathouský s panem Slavíkem na to nereflektovali a hlasovali proti.

 

Na zasedání byl také přítomen Ing. Václav Jetel, jako autorizovaný architekt pro územní plánování, který návrh připravoval. Předkladatelem podkladů pro návrh zadání je určený zastupitel pan Radek Opichal, který místo toho, aby do 6. změny ÚP za občany prosazoval výhradně a taxativně stanovené regulativy zakomponoval do tohoto návrhu dalších 10 změn funkčních ploch soukromých vlastníků, převážně na čistě obytné území. Tyto další změny mimo regulativů nelze akceptovat. Je podivné, že ačkoliv je pan Opichal určeným zastupitelem a připravoval podklady na tento návrh změny se zdržel hlasování.

 

Již v březnu 2009 proběhlo několik jednání občanských iniciativ se zastupiteli o nutnosti regulace území. Vyvrcholilo usnesením ZOK na veřejném zasedání dne 9.4.2009 s tímto zápisem:

 

Usnesení č. 5/3/2009

Změna územního plánu obce Květnice (vymezení regulativu obce)

ZOK schvaluje zadání územního plánu obce, ve kterém budou definovány

regulativy území: sklon střechy min. 30° - sedlová nebo (polo)valbová střecha,

střešní krytina tašky; výška hřebene střechy max. 12m; počet nadzemních

podlaží: 2 obytná nadzemní podlaží

Hlasování č. 5: 5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo hlasování

Koeficient zastavěnosti, koeficient zeleně a koeficient podlažnosti bude stanoven na

veřejném zasedání, které se bude konat 16.4.2009 v 19:00.

 

Na veřejném zasedání dne 16.4.2009 bylo znovu usneseno a doplněno toto:

 

Usnesení č. 1/5/2009:

Změna územního plánu

Zastupitelstvo obce Květnice rozhodlo o pořízení změny územního plánu obce

Květnice, týkající se regulativu obce. Změna územního plánu se týká celého území

obce Květnice.

Regulativy jsou následující:

1. Maximální výška staveb v hřebeni 12m

2. Minimální velikost parcely 450m2 pro RD, pro dvojdům: 450m2 pro dum, pro

řadový dum 150m2 s minimální šířkou průčelí 6m

3. Maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží

4. Sedlová nebo (polo)valbová střecha s minimálním sklonem 30°, krytina tašky

5. Koeficient zastavitelné plochy 0,3

6. Koeficient zeleně 0,55

7. Koeficient podlažních ploch 0,6

Hlasování č. 1: 5 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování

 

V obou usneseních se tedy jednohlasně, počtem 5 hlasů pro tuto změnu ÚP postavilo celé zastupitelstvo.

 

Regulativy pro celou obec byly dále obsahem petice obyvatel, která byla zastupitelstvu předána dne 21.5.2009 s tím že se pro tyto regulativy a pro to aby se stala určeným zastupitelem pro územní plán Ing. Markéta Štrosová v petici vyslovilo 408 obyvatel obce Květnice.

 

Konečně dne 28.6.2009 proběhlo v obci Květnice MÍSTNÍ REFERENDUM, jehož obsahem byl v otázce číslo 2 tento text:

 

2.      Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit všechny kroky v samostatné působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny územního plánu obce Květnice obsahující níže uvedené podmínky?

 

Podmínky pro výstavbu obytných domů na území obce Květnice:

Maximální výška staveb v hřebeni: 12m

Sedlová nebo (polo)valbová střecha s minimálním sklonem 30°, střešní krytina tašky

Maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží

Minimální velikost parcely pro rodinný dům: 450m2

Minimální velikost parcely pro dvojdům: 450m2 pro dům

Minimální velikost parcely pro řadový dům: 150m2, minimální šířka průčelí 6m

Koeficient zastavitelné plochy: 0,3

Koeficient zeleně: 0,55

Koeficient podlažních ploch: 0,6

 

Popis koeficientů:

KZP - koeficient zastavitelné plochy - Koeficient zastavitelné plochy určuje maximální podíl plochy pozemků, na nichž je umísťován záměr, který může být zastavěn nadzemními stavbami.

KZ - koeficient zeleně - Koeficient zeleně stanoví minimální podíl ploch zeleně k ploše pozemků, na nichž je umísťován záměr.

KPP - Koeficient podlažních ploch - Koeficient podlažních ploch je podíl maximální hrubé podlažní plochy objektů k ploše pozemků, na nichž je umísťován záměr, a stanovuje kapacitu zástavby v nadzemní části objektů. Hrubá podlažní plocha se pro tento účel stanoví součtem hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích, vypočtených z vnějších rozměrů budov a počtu nadzemních podlaží.

 

K otázce č. 2 místního referenda:

Hlasovalo ANO 287 oprávněných osob, NE 8 oprávněných osob, nehlasovaly 3 oprávněné osoby.

 

Výsledkem hlasování v místním referendu je tedy ZE ZÁKONA závazné to, aby bylo ZOK POVINNO NEPRODLENĚ učinit všechny kroky potřebné ke schválení změny ÚP s výše uvedenými regulativy!

 

Jak je tedy možné, že pan Opichal předkládá o 9 MĚSÍCŮ POZDĚJI návrh zadání změny ÚP, kde tyto regulativy obsaženy nejsou a naopak návrh obsahuje 10 nových lokalit se změnou využití funkčních ploch?

 

Toto je v rozporu s usnesením samotného zastupitelstva, dále v rozporu s institutem řádně proběhlé petice obyvatel a také v rozporu s demokratickým rozhodnutím občanů v místním referendu.

 

Rovněž nelze souhlasit s tvrzením starosty obce p. Rathouského, že tyto regulativy jsou v návrhu změny ÚP č. 6 obsaženy. Na straně 7 návrhu je pouze tento text:

 

„Zpracovatel navrhne změnu nebo úpravu regulativů ve stávajících rozvojových plochách v souladu s novými požadavky zastupitelstva obce na základě podnětů vlastníků pozemků“.

 

Tvrzení starosty, že jsou toto ony regulativy závazné pro celé území obce Květnice je zcela irelevantní a zavádějící, stejně tak jako to, že si tyto regulativy v rámci schvalovacího řízení obyvatelé do změny ÚP navrhnou.

 

Do této změny územního plánu nelze akceptovat ani jednu z deseti navrhovaných změn funkčních ploch, jelikož by mohly zapříčinit průtahy ve schvalovacím procesu ať už ze strany účastníků řízení, kteří jsou změnou přímo dotčeni, tak ze strany dotčených orgánů či krajského úřadu. Je třeba říci, že v návrhu je dosti kontroverzní změna ploch v oblasti biokoridoru, vodoteče Výmoly či lesíku v lokalitě Květnice III. Nelze připustit další průtahy při schvalování tak důležitého dokumentu obce, jakým je změna územního plánu s nastavením regulativů pro další výstavbu. 


Co si myslíte o práci zastupitelstva?

Vše co dělají, dělají dobře, vážím si jich (Počet hlasů: 52)
(7.57 %)

Obec funguje a to je podstatné (Počet hlasů: 46)
(6.70 %)

Nová část zastupitelstva funguje dobře (Počet hlasů: 5)
(0.73 %)

Nepracují pro obec dobře, je třeba to napravit (Počet hlasů: 11)
(1.60 %)

Mám osobní výhrady k práci starosty (Počet hlasů: 18)
(2.62 %)

Nechci výstavbu vícepodlažních bytových domů v obci! (Počet hlasů: 70)
(10.19 %)

Situace v obci je katastrofální, požaduji nové volby!!! (Počet hlasů: 485)
(70.60 %)Celkem hlasovalo: 687
[Prům. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
| Autor: Tomáš Hordějčuk | Vydáno dne 02. 04. 2010 | 3240 přečtení | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice 27.6.2003 - 2
Pohled přes parcelu 560/1 na jihovýchod
zobrazení: 2254
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 4911
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 30. 09. 2020
Svátek slaví Jeroným, zítra Igor

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server