Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 24 přístupů1-2hod.: 24 přístupů2-3hod.: 31 přístupů3-4hod.: 51 přístupů4-5hod.: 115 přístupů5-6hod.: 135 přístupů6-7hod.: 52 přístupů7-8hod.: 75 přístupů8-9hod.: 118 přístupů9-10hod.: 108 přístupů10-11hod.: 26 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
69
Max.
135
Měsíční graf
Pátek 21.06.2024: 8011 přístupůSobota 22.06.2024: 7326 přístupůNeděle 23.06.2024: 6972 přístupůPondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 759 přístupů
Prům.
2273.8
Max.
8011
123456789012345678901234
Na Webu: 22 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores

Znak Květnice

Další vyjádření občanských sdružení i jednotlivců z obce a okolí k plánované výstavbě vysokopodlažních bytových domů v centru Květnice.Přímo přejít na:
Vyjádření občanského sdružení SOSák Sibřina
Průvodní dopis Radě SČ Kraje od OS SOSák Sibřina
Vyjádření OS Květnice vzkvétající
 


Vyjádření občanského sdružení SOSák Sibřina:

Občanské sdružení

SOSák Sibřina 21
250 84 Praha – východ
IČO 265 44 849

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Sibřině dne 3.2.2009

 

 

 

 K č. j.:  186443/2008/KUSK OŽP/Ja

  

Vyjádření k dokumentaci dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Rezidence Flores – nové centrum a byty v Květnici“ v k. ú. a obci Květnice

  

 

K dokumentaci, která byla zpracována v prosinci 2008 dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Rezidence Flores – nové centrum a byty v Květnici“ v k. ú. a obci Květnice podává občanské sdružení SOSák, IČO: 265 44 849 následující připomínky:

 

Dle názoru našeho Občanského sdružení SOSák se vlivy záměru bezprostředně dotknou i území obce Sibřina a následně zhorší životní prostředí a život místních obyvatel. Z tohoto důvodu musíme konstatovat, že dokumentace k záměru „Rezidence Flores“ nehodnotí situaci komplexně. Ve svých připomínkách k záměru „Rezidence Flores“ vycházíme z připomínek podaných obcí Sibřina.

 

K znečištění ovzduší podává o.s. SOSák tyto připomínky:

 

Vyjádření se k dopravní situaci daného území v souvislosti s navrhovaným záměrem považuje o.s. SOSák za prioritní. Jak vyplývá z dokumentace záměru „Rezidence Flores“, přes obec Sibřina bude projíždět největší objem automobilů, neboť přes obec Sibřina vede nejpřímější (nejjednodušší) cesta do Prahy, bez semaforu a přechodů pro chodce. Na komunikacích vedoucích přes obec Sibřinu se tak bezprostředně projeví další nárůst osobní i nákladní dopravy, což způsobí negativní vlivy na život místních obyvatel. Z našeho pohledu se navrhovaný záměr projeví negativně nejvíce na znečištění ovzduší, nárůstu hluku a vybrací v souvislosti s dopravou vyvolanou navrhovaným záměrem i v obci Sibřina, jejímž středem bude doprava projíždět.

 Dokumentace vůbec neřeší ani nehodnotí vlivy na stav ovzduší v obci Sibřina v souvislosti s dopravou vyvolanou navrhovaným záměrem. Současné tvrzení  dokumentace záměru „Rezidence Flores“ v  části B – údaje o záměru, odstavec 8, že dotčeno bude pouze území obce Květnice, je mylné.

Rozptylová studie a další dokumenty týkající se znečištění ovzduší a ani následně z nich vycházející dokumentace se nezabývají nárůstem znečištění ovzduší v souvislosti s dopravou na území nejbližší obce, tedy obce Sibřina, i dalších obcí, především obce Koloděje. Bez uvedeného posouzení je dokumentace neúplná a nepodává úplný ani objektivní obraz o vlivech posuzovaného záměru na životní prostředí. Občanské sdružení připomíná, že je nutno při posuzování vlivů  ycházet ze současného stavu silniční sítě. Není možné kalkulovat s dopravními stavbami, které v současné době neexistují a nejsou ani realizovány. Z tohoto důvodu jsou scela zavádějící odkazy na přeložku silnice I/12. Silniční síť v daném území, zejména průjezdné komunikace v obci Sibřina, nejsou vzhledem ke své šířce i konstrukci uzpůsobeny na intenzivní provoz osobních a nákladních vozidel. Místní komunikace a cesty propojující původně malé obce jsou v současnosti vystaveny masivnímu přetěžování souvisejícímu s  nárůstem počtu obyvatel v obci Květnice (během deseti let ze 130 na stávajících zhruba 2000) a dalších navazujícíh obcí, což má za následek další zvýšení negativních vlivů dopravy (zvýšení emisí při pomalejší jízdě a zpomalování, nárůst hluku a vibrací, snížení bezpečnosti chodců ad.).

Podrobný popis situace:

Silnice č. III/ 0128 spojnice Sibřina - Květnice, stejně jako komunikace č.III/ 0129 a č.III/33313 (spojnice Říčany – Újezd n/L) se stávají nárůstem osobní i nákladní dopravy nebezpečnými. Ze statistiky projíždějicích vozidel vyplývá, že průjezd vozidel přes obec Sibřinu je na komunikaci č. III/33313 2400 aut/24 h a ve špičkách jde o průjezd na této komunikaci 38-40 aut/15 min. Provoz na komunikaci č. III/0129 spojnice Sibřina - Květnice je 1500 aut/24 h, ve špičce pak jde o 30 aut/15 min, kdy více jak ½ řidičů překročí povolenou rychlost.

 V roce 2006 obec Sibřina podmínila změnu územního plánu obce Květnice č. 4. výstavbou nové objízdné komunikace, jako podmínku zmírňující následek narůstající dopravy a nebezpečnosti silničního provozu. Dále připomínáme mylný předpoklad, že automobily budou ze zmíněné lokality vyjíždět na silnici č.I/12 (výpadovka na Kolín), neboť na této komunikaci jsou umístěny semafory a přechody pro chodce. V ranních a večerních špičkách je zmíněná komunikace zatížena kolonami aut jedoucích do vzdálenějších obcí regionu nebo do centra. Již současná situace je neutěšená vzhledem k množství projíždějících aut i stavu zmíněných komunikací!

 

K ochraně před hlukem a vybracemi podává o.s. SOSák tyto připomínky:

 Popis uvedený výše platí i ve vztahu k problematice ochrany před hlukem a vybracemi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem - nehodnocení vlivu vyvolané dopravy přes obec Sibřina - se občanské sdružení SOSák domnívá, že ani hluková studie a závěry z ní vycházející nemohou poskytovat obraz o hlukové zátěži v souvislosti s navrhovaným záměrem. Stejně tak není vypracována studie o vibracích v těsné blízkosti komunikace č. III/0129 a jejich dopad na převážně starší i historickou zástavbu v obci Sibřina

Dokumentace nehodnotí vliv vyvolaný dopravou na hlukovou situaci a vibrace v obci Sibřina, nemůže tedy podat spolehlivý obraz o vlivech záměru „Rezidence-Flores“ na životní prostředí místních obyvatel.

 

Bezpečnost silničního provozu

 Občanské sdružení SOSák považuje bezpečnost silničního provozu za jednu z klíčových a prioritních podmínek života v obci. Z uvedených konstatování předchozích bodů (nárůst osobní i nákladní dopravy) vyplývá, že posuzovaný záměr bude mít vliv nejenom na pohodu bydlení obyvatel obce Sibřina, ale i na celkovou bezpečnost silničního provozu. Stávající komunikace nejsou dimenzované pro souběžný provoz  vozidel, jak nákladních, tak osobních a chodců. Obyvatelé domů sousedících s komunikací č. III/0128 mají již v současné době vzhledem k husté dopravě ztížený přístup k nemovitosti a s tím zvýšené nebezpečí při vjezdu i vstupu na pozemek. V části komunikací byl z důvodu velké nehodovosti a úzkému profilu zaveden systém jednosměrných ulic. Komunikace jsou intenzivně využívány chodci (ve velké míře i z obce Květnice), a to jak pro dosažení autobusových linek, tak i občanské vybavenosti v obci Sibřina (pošta, obchody).

 

K ochraně přírody (zeleně) a vod podává o.s. SOSák tyto připomínky:

Jak vyplývá z výše uvedeného, nejzávažnější vlivy navrhované stavby v dokumentaci hodnoceny nejsou. Kromě hluku a znečištění ovzduší vyvolaného dopravou v souvislosti se záměrem v obci Sibřina je dokumentace nedostatečná i v těchto bodech:

 

V dokumentaci není hodnocen vliv na flóru, konkrétně na řadu uprostřed území se nacházejících vzrostlých a kvalitních dřevin, které mají být v souvislosti se záměrem vykáceny. Dokumentace pouze obsahuje (v příloze) dendrologický průzkum dřevin a konstatování, že „za zlikvidovanou zeleň během výstavby je navrženo ozelenění areálu“, avšak to lze jen těžko považovat za popis vlivů na stávající zeleň; jak vyplývá z průzkumu i z fotodokumentace území, nachází se v jeho střední části řada vzrostlých stromů, jejichž funkční a estetické působení je významné (toto působení nemůže být přitom plně nahrazeno ozeleněním areálu, neboť to jen těžko bude moci dosahovat původní výměry), avšak negativní vlivy související s jejich odstraněním nejsou v dokumentaci hodnoceny.

 

 Z požadavku České inspekce životního prostředí ze 17. 10. 2008 vyplývá nutnost zasakování srážkových vod do podloží, s čímž však není počítáno (do dešťové kanalizace mají být svedeny vody z objektů) a dokumentace tak nehodnotí reálné řešení stavby; není též řešena otázka ochrany před záplavami (povodněmi).

 

Konstatování

 

Dále sdružení SOSák, konstatuje, že tvrzení v dokumentaci jsou sice opírána o zákony České repudliky, zejména vzhledem k ochraně památek, historického centra i budov, domníváme se však , že historické jádro i centrum obce je dáno především starou, tedy historickou, zástavbou. Tvrzení, že obec nemá centrum se nám zdá být liché. Dále konstatujeme, že odbor památkové péče při prvních změnách územních plánů obce Květnice upozorňoval na krajinnou i kulturní dominantu obce Květnice, kterou je zřicenina hrádku z 13. století. Přesto se s tímto objektem historické paměti zachází jako s něčím, co neexistuje, podobně jako s jinými budovami. Charakter osídlení a zemědělský ráz krajiny je z našeho pohledu záměrem „Rezidence Flores“ nejen ohrožen, ale bude již nenávratně ztracen. Z malé obce s nekontrolovatelnou výstavbou se tak na věky stane, jedno velikánské satelitní sídliště, v kterém se obtížně budou budovat vztahy k místu, ve kterém žiji i vztahy mezi obyvateli.

Vzhledem k charakteru staré zástavby i zástavby současné je záměr „rezidence Flores“ celkově navržený jako nevhodný. Nárůst počtu obyvatel je významný a obec Květnice v současné době nedisponuje dostatečnou občanskou vybaveností ani místy pro relaxaci obyvatel. Z našeho pohledu je mylné předpokládat, že záměr „Rezidence Flores“ je slučitelný s trvale udržitelným rozvojem celého území.

Dále konstatujeme, že záměr zdůrazňuje zázemí nové občanské vybavenosti, tedy prostor obecního úřadu, mateřské školy a obchodů. Obáváme se , již z dřívější zkušenosti, že jde o líbivý záměr, který ve skutečnosti neřeší budoucí ani současný neutěšený stav života obyvatel Květnice i okolních obcí.

 

Dále k dokumentaci občanské sdružení SOSák uvádí, že neřeší a neobsahuje řádné hodnocení variant. Zejména dokumentace řádně nevyhodnocuje ani variantu neprovedení záměru - nulovou variantu, což působí rozpor s § 5 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. – chybí tedy porovnání variant provedení záměru a varianty stavu území bez provedení záměru.

 

 

    Požadujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování a doplnění. Dále občanské sdružení SOSák apeluje na Krajský úřad Středočeského kraje, aby mapoval komplexní situaci v daném územi vzhledem k jeho hodnotám i trvale udržitelnému rozvoji celého území.

 

 

Bc. Michaela Vítková

Občanské sdružení SOSák

 

 

 

Na vědomí :

KÚ STŘED. KRAJE

Rada Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5


Průvodní dopis k vyjádření k dokumentaci dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Rezidence Flores – nové centrum a byty v Květnici“ v k. ú. a obci Květnice

 

 

 

Vážení představitelé krajského úřadu!

Je obtížné v rámci tak vznětlivého tématu udržet racionální až technický obsah následujících řádků. Věříme však, že všichni někde bydlíte a že všichni máte rádi místo, ve kterém žijete, bydlíte, nebo jste v něm vyrůstali, že máte děti umístěné ve školkách a školách, že máte v místě svého bydliště prostor, kde se setkáváte nebo relaxujete. I proto si Vás dovolujeme tímto dopisem oslovit, berte jej jako úvahu při vašem rozhodování, neboť i my věříme, že zde budeme žít, zapouštět kořeny a vychovávat naše děti k lásce k obci a okolí, ve kterém společně žijeme a věříme, že jej budoucím generacím i díky Vám zanecháme ve stavu udržitelného rozvoje, hezkého životního prostředí i smysluplného vyžití.

Po prvních řádcích je až s podivem, že krajské zastupitelstvo schválilo dokumentaci, která v místě našeho bydliště vyvolává velmi ostré reakce občanů, kteří zde žijí.

Naše sdružení plně podporuje připomínkování obce Sibřiny. Toto téma se nás úzce týká, neboť působíme sice v obci Sibřina, ale protože vytváříme prostor pro zapojemí občanů do věcí veřejných a pořádáme pro obyvatele tohoto území volnočasové a zájmové aktivity, potkáváme se i se sousedy, tedy obyvateli obce Květnice. Jistě chápete, jak moc se záměr „Rezidence Flores“ naší obce dotýká.

Zcela nechápeme postoj krajské rady, jak je možné, že v dokumentaci nenalezla rozpory, které nalezli ti, kdo záměr „rezidence-Flores“ připomínkovali. Obáváme se, že jednou z odpovědí může být fakt, že nikdo z  Vás v tomto území nežije, a tedy ani netuší, jak to zde vypadá, jaké jsou tu silnice, vztahy mezi obyvateli, jaké jsou zde možnosti atd.

Zkuste si položit otázku, jak byste se cítili, kdyby Vám chtěl někdo vedle vaší nemovitosti postavit panelák se sedlovou střechou. Jak byste řešili otázku, kam dám dítě do školky, školy, když stav je až k uzoufání naplněný. Kde nakoupím? Dostanu se včas a bezpečně do práce a děti do školy (budete-li mít to štěstí, že Vám dítko v nejbližší škole vezmou)? Zkolaudují nám dům? Budeme se moci do obce vůbec někdy přihlásit k trvalému pobytu? A je ještě mnoho dalších otázek, které se vtírají do mysli, nejen obyvatelům obce Květnice.

Obec Květnice a její představitelé již v minulých letech zcela podcenili občanskou vybavenost a bohužel i v části obce infrastrukturu; téma infrastruktury přináší do obce a mezi občany osočování, půtky, nenávist i plané sliby.

Kde byl nadřízený orgán v době, kdy se měnil územní plán obce Květnice? Hlídal, zdali je dostatečně řešena občanská vybavenost, zajímal se o rozrůstající území? Kde se stala chyba?

Odpověď asi není jednoznačná, neboť opět bude vyvolávat rozpory a jiné argumentace dotčenách orgánů státní správy, jejich představitelů i obyčejných občanů.

K rozhodování je jistě zapotřebí technických znalostí, znalost zákonů, přírody, vyhlášek a řadu dalších parametrů, což Vám jistě nelze upřít. Nejdůležitější je však osobní statečnost. Kdyby té nebylo, pravděpodobně bychom dodnes měli otroky, ženy by  nesměly k volbám atd. I to byla v dřívějších dobách zákonem daná pravidla.

Myslíme si, že je to podobně i se schvalováním záměru „Rezidence Flores“. Věříme, že kdyby záměr byl skutečně přínosem, nevyvolal by takovou nevoli. Možná, kdyby rezidence citlivě rekonstruovala statek a vilu tak, jak jsou, a v další části dotčených pozemků by bylo navrženo větší vesnické stavení se dvorem a zahradou pro veřejnost, s místem pro setkávání, se školkou s dostatečnou kapacitou i obchody, a kdyby obsahoval návrh devítiletou školu, kterou by investor daroval (upozorňujeme smluvně ošetřenou) obci, nebudou občané proti.

Návrh je ale jiný. A tak bude záležet na statečnosti úředníků, občanů i šikovnosti právníků, postoji obce a dalších.

 

Obaváváme se, že touha vydělat, za každou cenu je v tomto případě realitou. A peníze stále vládnou světem.

 

 

Za občanské sdružení SOSák Michaela Vítková

 


Vyjádření občanského sdružení Květnice vzkvétající:

 

Ing. Simona Jandurová                             Občanské sdružení         

Odbor životního prostředí a zemědělství    Květnice vzkvétající

Krajský úřad Středočeského kraje            Květnice 1/15

Zborovská 11                                           250 84 Praha-východ

150 21 Praha 5

 

V Květnici dne 3.2. 2009

 

 

 

Věc:  Vyjádření  k záměru  Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici (Dokumentace EIA, č.j. 186444/2008/KUSK OŽP/JA)

 

            Projekt rezidence Flores nelze vnímat jinak než bezohlednou a agresivní snahu investorů po maximálním profitu, bez ohledu na stávající historické objekty, vesnický charakter jádra obce, životní prostředí občanů Květnice.

            Pokud by došlo k realizaci projektu, jednalo by se o hluboce nekulturní čin.

Stávající budovy hospodářského dvora, pocházejí dle vyjádření Národního památkového ústavu z pol.18.století (dochovaný pozdně barokní krov jedné z budov). Včetně rozlehlé, moderní, několika podlažní vily z 20.let 20.století, je areál jedním z posledních dochovaných dokladů historického jádra obce s přirozeným, architektonicko - stavebním vývojem. Tuto skutečnost nerespektuje, a asi ani nechápe, současné vedení obce, které dalo souhlas k jeho demolici.  Ve vyspělých západních zemích je dnes běžné  podobné areály zachraňovat, a využívat je pro nejrůznější účely např. občanskou vybavenost.  Jsme toho názoru, že jediné smysluplné řešení, je rekonstrukce stávajících  budov s eventuelní citlivou dostavbou a jeho využitím.

 

            Pokud bychom na záměr rezidence Flores nahlíželi z profesního, architektonického hlediska, museli bychom zapochybovat o morální a profesní způsobilosti autorů. Řadové výškové budovy sídlištního charakteru, jsou vůči okolní zástavbě a vesnickému charakteru jakož i blízké přírodní scenérii výjimečně agresivní a neestetické.

 

           Autoři projektu (architekti?!!!), odvozují výškovou niveletu projektovaných budov  od solitérní vily, což je absurdní. Společnost Fadesa ve své studii navíc vychází z předchozí

 3. změny územní plánu z října 2006, kde limit pro výšku budov je 15.m., avšak platná a schválená změna územního plánu je z prosince 2006, která ruší ustanovení předchozí změny, platný limit výšky budov je 12.m, což investor nerespektuje!

 

           Výstavbou bytů by narostl počet obyvatel v obci o téměř 1200, což je zdvojnásobení současného reálného počtu obyvatel. Na takto malé ploše v samém centru obce, se jedná o nesmírnou zahuštěnost obyvatel. Investor navíc navrhuje v projektu  jen 590 parkovacích stání a nerespektuje tak  požadavek obce, která dne 3.6.2008 v písemném vyjádření požadovala 2.parkovací místa pro byt. Situace v obci je v tomto ohledu již dnes velmi vážná

 a hrozí, že po navýšení obyvatelstva by se celé území  stalo jedním velkým parkovištěm.

 

            Dopravní infrastruktura v obci je již dnes doslova kritická. Většina  komunikací, včetně té hlavní mezi Sibřinou a Květnicí, jsou stále rozestavěné, chybějí chodníky, veřejné osvětlení, jejich  dokončení je v nedohlednu.

 

            Investor spoléhá na zlepšení dopravní obslužnosti díky plánované výstavbě  rychlostní komunikace v roce 2012, ale její dokončení má být až v roce 2017.         

 

             Kapacita čističky odpadních vod v obci Květnice je dnes vyčerpána. Ve studii   investor počítá s napojením ČOV v době, kdy dojde k jejímu rozšíření  v rámci 4.etapy. Toto rozšíření je však pouze výhledové a obec na stavbu nové budovy nemá peníze, (již na stávající ČOV si musela půjčit).

             Nakládání s dešťovými vodami -  částečné odvodnění dešťových vod do toku Výmola je sporné, navíc není uvedeno jakým způsobem a kde, dojde k napojení.

 

             Dalším problémem je zásobování pitnou vodou. V dokumentaci není komplexní řešení. V současnosti je množství a tlak dimenzován pro 2500 občanů. Při zastavění všech ploch v obci určených k výstavbě domů se však počet obyvatel zvýší minimálně na 4500.  Investor v projektu nezohledňuje nezbytnou výstavbu vodojemu.

  

              Na území statku se nachází mnoho druhů kvalitních a vzrostlých dřevin, které mají být vykáceny. Investor počítá s ozeleněním areálu, to však nemůže plně nahradit desítky let staré vzrostlé dřeviny, jejich estetický a funkční význam pro okolí. Je nezbytné aby tyto dřeviny byly zachovány.

 

              Dokumentace dále neřeší a neobsahuje řádné hodnocení variant, respektive nevyhodnocuje ani variantu neprovedení záměru a jejich porovnání. Což je v rozporu se zákonem 5 odst. 1 zákona č.100/2001 Sb.

 

            Z uvedených skutečností které jsou pro obec jednoznačně negativní vyplývá, že zmíněný projekt nepřináší pro obec nic pozitivního. Z veřejného mínění je patrné, že občané si realizaci tohoto projektu nepřejí. To potvrzuje i petice proti zmíněné výstavbě, kterou podepsalo 246 občanů a ke které se zastupitelstvo obce doposud nevyjádřilo. 

 

            Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům, nerespektování platné změny územního plánu a zejména nevypracování nulové varianty návrhu, Vás žádáme, aby Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování a doplnění.        

 

Za občanské sdružení Květnice vzkvétající :

  

                                                               Kryštof Hošek

 


Jaký názor máte na výstavbu bytových domů v Květnici?

Uvítám, pokud se začnou stavět, čím víc tím líp (Počet hlasů: 37)
(9.07 %)

Výstavba ano, ale v omezené míře, spolu s obč. vybaveností (Počet hlasů: 36)
(8.82 %)

Pokud ano, tak nezávislá studie a výškové omezení na 3 podlaží. (Počet hlasů: 5)
(1.23 %)

Výstavba bytovek ne - nevyřeší problém s obč. vybaveností (Počet hlasů: 15)
(3.68 %)

Ne - tří a vícepodlažní bytové domy se sem vůbec nehodí (Počet hlasů: 196)
(48.04 %)

Ne nové bytové domy, ať se citlivě rekonstruují budovy statku (Počet hlasů: 45)
(11.03 %)

Jsem zásadně proti výstavbě jediného bytového domu v obci! (Počet hlasů: 74)
(18.14 %)Celkem hlasovalo: 408
[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 02. 2009 | 5482 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Předvolební setkání OS Květnice II - 6
v Květnici na baště u rybníka 15.10.2006
zobrazení: 4304
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26773
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 14. 07. 2024
Svátek slaví Karolína, zítra Jindřich

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server