REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 07. 2009

Letecký snímek areálu statku se vzrostlými dřevinami od seve

Mnozí z vás, Květnických obyvatel jste v roce 2002 v malé budově hasičárny, v téměř rodinné atmosféře tehdejšího obecního úřadu při zvažování koupě pozemku z úst zastupitelů slyšeli sliby o občanské vybavenosti. Ti co obec navštívili častěji, viděli i tento projekt, o kterém jsme již okrajově psali v jednom z květnových článků.

Představujeme vám celý tento projekt Ing. Vladimíra Sedleckého, Ing. Arch. Milana Nevoleho a Ing. Arch. Blanky Velebové, kteří tuto studii pro obecní úřad v roce 2002 na objednávku vypracovali.Na začátku nebylo nic

Přesněji bylo vše, ale pro úzký okruh - v Květnici byla v roce 2002 pro 127 stálých obyvatel základní občanská vybavenost - hospůdka, obchod s potravinami, hasiči, myslivci a rybáři a malebná náves. Jak to ve středočeských vesničkách bývá. A pro všechny obyvatele starosta z výnosů skládky zavedl plyn, nechal udělat obecní vodovod, kanalizaci, krásnou silnici a chodníky. A už se jenom čekalo...

Developer přijde

Čekalo se na prvního developera, který uchopí první část ze 100 ha pozemků restituenta, jednoho z bývalých členů zastupitelstva a vystaví inženýrské sítě a čistírnu odpadních vod, na kterou se napojí celá obec. I přišli velmi brzy. Pánové sdruženi do důvěryhodného sdružení s názvem "Spokojené bydlení". A domluvili se se starostou, že toto oni umí a v obci vystaví. Ústní smlouva - také smlouva. Všichni tito pánové společně rozjeli obrovskou akci na kterou začali lákat potenciální zájemce o stavbu v Květnici - nás, kterým se zde jako v mnoha okolních obcích říká "náplava".

1. inzerát Květnice

Zaplať předem, pak dostaneš silnici i vybavenost

Začaly se dělit pozemky, vyběhávat územní rozhodnutí a pomalu připravovat zástavba části Květnice II. Sám starosta přispěl ke společnému dílu svou firmou Autodoprava, kdy svezl ornici z budoucích komunikací. To jsme již jako klienti developera dle smlouvy spláceli každý několik set tisíc korun na výstavbu vodovodu, kanalizace, komunikací a chodníků k našim budoucím domům.

 

Projekt

V roce 2002 vzniknul na popud obce tento projekt. Nyní si jej můžete prohlédnout: 

Úvodem

Na úvodní straně projektu je uvedeno, že projekt vypracovali Ing. Vladimír Sedlecký, Ing. Arch. Milan Nevole a Ing. Arch. Blanka Velebová.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 01
Úvodní strana 1/22

Obsah

Obsahem projektu je technická zpráva včetně propočtu investičních nákladů, dále architektonická a koordinační situace, fotodokumentace stávajícího stavu, panoramatické pohledy a výkresy jednotlivých rekonstruovaných objektů - prodejny potravin, místního úřadu, mateřské školy, domu s pečovatelskou službou, objektu služeb, restaurace s vývařovnou a víceúčelové sportovní haly. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 02
Strana 2/22 - Obsah

Technická zpráva

Součástí každého projektu je technická zpráva. Na této straně projektu je souhrn obsahu textové části.  

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 03
Strana 3/22 - Technická zpráva - obsah

Průvodní část

Popisuje umístění jednotlivých staveb na pozemcích, průběh územního řízení, demolice (pouze betonové haly a přízemních chlívků), způsobu provedení a předpokládané doby výstavby (do 3 let). 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 04
Strana 4/22 - Průvodní a technická část

Technická část

Udává požadavky na přeložky, bilance zemních prací, potřebné stavebně technické průzkumy a uvádí zásady celkového urbanistického architektonického a výtvarného řešení stavby, včetně dodržení požadavků památkové péče. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 05
Strana 5/22 - Technická část

V pokračování technické části jsou podrobně popsány jednotlivé budovy, např. v budově č. SO 05 jsou řešeny prostory pro poštovní úřad, lékárnu, čistírny, kadeřnictví, domácí potřeby, textilu, obuvi, tabáku, papírnictví a hraček. Dále je zde popsáno konstrukční řešení stavebních objektů a výpočet nových pracovních míst v celém areálu služeb - 55 pracovních míst.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 06
Strana 6/22 - Technická část

V této části projektu je popsáno zásobování energiemi, odpadové hospodářství, požárně-bezpečnostní řešení staveb, ochrana staveb před škodlivými vlivy prostředí a ochrana životního prostředí vlivem stavby.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 07
Strana 7/22 - Technická část

Finanční odhad investic

Na straně 8 tohoto projektu je kalkulace investičních nákladů na výstavbu celého areálu, včetně projektantských prací, technického dozoru investora a stavební rezervy - suma sumárum necelých 89 milionů Kč.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 08
Strana 8/22 - Příloha 1 - Odhad investičních nákladů

Architektonická situace

Na deváté straně se nachází celková architektonická situace areálu včetně nejbližšího okolí, jako je rybník, mlýn, příjezdové komunikace, parkování pro návštěvníky areálu i zastávky veřejné dopravy.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 09
Strana 9/22 - Příloha 3 - Architektonická situace

Koordinační situace

Na tomto plánu se nachází rozkreslení veškerých inženýrských sítí a jejich tras, vč. ochranných pásem. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 10
Strana 10/22 - Příloha 4 - Koordinační situace

Foto dokumentace

Na straně 11 v příloze č. 5 je fotodokumentace stávajících objektů a panoramatické boční pohledy na plánovaný areál od západu a od jihu.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 11
Strana 11/22 - Příloha 5 - Foto dokumentace

Skica situace

Na této straně je prezentována skica celkového pohledu na areál s popisem jednotlivých budov.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 12
Strana 12/22 - Příloha 5a - Skica situace

Mateřská škola a služby

V této části dokumentu jsou představeny skicou objekty mateřské školy s kapacitou 60 dětí včetně laviček a přilehlého hřiště pro MŠ, objektu služeb a přilehlé víceúčelové sportovní haly. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 13
Strana 13/22 - Příloha 5b - Skica MŠ, služby

Sportovní hala

V této skice je vyobrazen vstup do víceúčelové sportovní haly.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 14
Strana 14/22 - Příloha 5c - Skica hala

Velkoprodejna potravin

Na 15 straně se nachází plán přízemí velkoprodejny potravin vč. prodejny maso - uzeniny, drogerie a příslušného zázemí.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 15
Strana 15/22 - Příloha 6a - Prodejna potravin 1.NP

Zde je plán 2. NP velkoprodejny potravin kde se nachází kanceláře a zasedací místnost ke komerčním prostorům prodejny. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 16
Strana 16/22 - Příloha 6b - Prodejna potravin 2.NP

Obecní úřad a zdravotní středisko

Na straně 17 projektu se nachází plán obecního úřadu v rekonstruované vile. Ve 4 podlažích jsou umístěny místnosti obecního úřadu, ordinace praktického lékaře, pediatra, gynekologické ordinace a dále byt pro správce objektů. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 17
Strana 17/22 - Příloha 7 - Místní úřad, zdravot. středisko

Mateřská škola

Zde je plán mateřské školy o dvou podlažích pro 60 dětí.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 18
Strana 18/22 - Příloha 8 - Mateřská škola

Dům s pečovatelskou službou

Plán domu s pečovatelskou službou pro seniory je na straně 19 projektu. Jedná se o dvoupodlažní řešení s přístavbou, s kapacitou 10 malometrážních bytů.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 19
Strana 19/22 - Příloha 9 - Dům s peč. službou

Objekt služeb

Na straně 20 je plán dvoupodlažního objektu služeb obsahující prostory pro poštu, lékárnu, čistírnu, kadeřnictví, domácí potřeby, textil, prodejnu obuvi, tabáku, drogerii, parfumerii, papírnictví a hračky.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 20
Strana 20/22 - Příloha 10 - Objekt služeb

Restaurace

Na 21 straně je plán restaurace s vývařovnou, salonky, venkovní částí restaurace spojenou s víceúčelovou sportovní halou a také s ubytovacími prostory v části 2. nadzemního podlaží budovy.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 21
Strana 21/22 - Příloha 11 - Restaurace

Sportovní hala

Na poslední 22 straně projektu rekonstrukce areálu statku je plán přístavby víceúčelové sportovní haly s plochou 738 m2. Hala má přistavěnu 2 podlažní galerii pro diváky s plochou 110 m2 a vstup do haly je tvořen krytou pěší zónou s napojením na přihlehlou restauraci a objekt služeb. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 22
Strana 22/22 - Příloha 12 - Víceúčelová sport. hala

 

Ve statku bude občanská vybavenost

To byly proklamace jak developera, tak zastupitelů v čele se starostou panem Rathouským. Vzpomínáte? Tehdy v roce 2002 obec zadala vypracování projektu rekonstrukce objektu statku na objekt pro občanskou vybavenost. Stálo to obec peníze. Při návštěvě obecního úřadu na návsi nám byl tento projekt představován. Byl financován z rozpočtu obce. A jak je to dnes? Starosta vydal bez souhlasu ostatních zastupitelů souhlas s demolicí všech budov statku, souhlas s kácením dřevin v areálu. Vzpomeňte si na to, jak nám sliboval občanskou vybavenost a co pro to udělal, až půjdete příští rok k volbám...

Kompletní projekt rekonstrukce statku z roku 2002
(2,5 MB, dokument PDF, 22 stran)

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002
Projekt rekonstrukce statku na občanskou vybavenost zadaný obcí v roce 2002
Kliknutím na náhled dokument otevřete