Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 03. 2009

OS Květnice II

Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice za OS Květnice II.Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Květnici 11.3.2009

K č.j.: 019213/2009/KUSK OŽP/Ja

Věc: Vyjádření k oznámení záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“

Naše občanské sdružení s názvem Květnice II, předkládá k oznámení záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., § 6  následující vyjádření:

Členové sdružení a majitelé RD v části Květnice II na parcelách 560/1 a 562/1 se domnívají, že vlivy záměru se bezprostředně dotknou majitelů pozemků a domů a zhorší životní prostředí v předmětné lokalitě. Z oznámení vyplývá, že situaci v lokalitě nehodnotí komplexně, nepopisuje podstatné vlivy vyčerpávajícím způsobem, dále uvádí některé neodpovídající a nereálné údaje zejména v oblasti dopravy, napojení na inženýrské sítě a v oblasti likvidace odpadních vod.

1. Znečištění ovzduší, ochrana před hlukem a doprava

Oznámení vychází z nereálného rozložení dopravy v navrhovaných trasách přes Sluštice, Sibřinu a Květnici, které vychází z výhledového stavu napojením na přivaděč I/12. Dle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha z ledna 2009 není u předmětné přeložky komunikace I/12 ještě ani zahájena příprava realizace ani není rozhodnuto o financování, odhadované dokončení díla je až v roce 2017.  Dokončení záměru je plánováno v roce 2012. To je v přímém rozporu s § 5, odst. 2, zákona, který ukládá pouze posuzování vlivu vycházející ze stavu  životního  prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. Současné zásadní zatížení se odehrává na komunikacích 3/01212 přes obec Sibřina a obec Květnice, kudy jezdí obyvatelé za prací do hlavního města. Je naprosto mylné uvažovat s hlavní dopravou od Sluštic do Květnice po komunikaci 3/10173 – V Zelených. Jedná se o místní komunikaci, která bez komplexní rekonstrukce směrových i konstrukčních parametrů je naprosto nezpůsobilá pro předpokládané dopravní zatížení a navíc není přímou cestou do Prahy. Obyvatelé předmětné lokality záměru nebudou jezdit do Prahy opačným směrem. V části oznámení B.II.4 se uvádí, že trasa staveništní dopravy bude výhradně přes obec Květnice. Není uvedeno, přes kterou komunikaci by měla staveništní doprava probíhat. Přes stávající nedokončené komunikace v lokalitě Květnice II je to vyloučeno, stejně tak je to bez stavebních úprav vyloučeno na komunikaci 3/10173 – V Zelených. V oznámení je uvedeno že po komunikaci 3/01212 po zvýšení vlivem záměru projede 710 vozidel/24h. Na základě instalovaných měřidel na komunikaci mezi Květnicí a Sibřinou máme aktuální údaj z ledna 2009 o průjezdu 1500 vozidel/24 h, což je výhledový údaj oznámení (navýšení 710 vozidel). Tento stav je již reálně naplněn dnes.

Proto je nutné příslušné kapitoly souvisící s dopravou a vlivy z této dopravy (znečištění ovzduší, vibrace, hluk a bezpečný pohyb a zdraví osob) zcela přepracovat, tak aby odpovídaly realitě současného stavu a stavu v době dokončení záměru tj. v roce 2012.

2. Možnost kumulace s jinými záměry

Ve stejném období (06/2012) má být dokončena výstavba záměru „Rezidence Flores“ v části Květnice II (14 bytových domů s 390 bytovými jednotkami). Dále bylo započato s realizací 202 ŘRD v těsném sousedství záměru (přes komunikaci) na lokalitě Ke Slušticím. V tomto případě dojde ke kumulaci s těmito záměry a také kumulaci problémů jak v období výstavby, tak po jejím dokončení. Je nutné, aby s těmito vlivy bylo uvažováno i v tomto záměru, především s vlivy na životní prostředí v období výstavby a v období po jejich dokončení.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Navrhovaná výstavba v této lokalitě má odejmout zemědělskému půdnímu fondu kvalitní pozemky v I. třídě bonity. Oznámení neuvádí, jak se vypořádá investor s touto situací, kdy vynětí těchto půd ze ZPF lze odejmout jen výjimečně a jen pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, nebo pro liniové stavby. Zástavba dle záměru nespadá do této kategorie a proto je zjevným střetem se zájmy na ochranu půdního fondu. Je nutné vyjádření příslušného orgánu státní správy.

4. Ochrana krajiny

V obci Květnice byly realizovány zatím 2 lokality výstavby RD. V lokalitě Květnice II, „Nad vesným rybníkem“ (parc. 560/1), sousedící se záměrem bylo vystavěno 104 individuelních RD na ploše 9 ha. Na ploše předmětného záměru o výměře 11 ha je navrhována výstavba 242 domů. Jedná se tedy o téměř 2,5 násobné zahuštění výstavby (viz. obrazová příloha č. 1). V obci Sibřina, na kterou záměr přímo navazuje je zahuštění zástavby ještě nižší než v Květnici. V případě záměru se jedná o dosud nezastavěné území, které nevykazuje výrazné přirozené krajinné prvky. Je třeba dbát na prvky okolní zástavby, které představují charakteristiku daného místa, což vytváří současná zástavba obce Sibřina a Květnice. Proto není možné v těsném sousedství vytvořit zástavbu, která je na samé hranici technických parametrů zastavěné a nezastavěné plochy. V kapitole D.I.6 není vůbec vliv na krajinný ráz hodnocen. Záměr počítá s minimálními plochami parcel i jen 160 m2, max. šířky páteřní komunikace jsou 5,5 m, ostatní šířky nevyhoví pro přístup požární techniky. Chodníky nejsou uvnitř sídlištního útvaru uvažovány. Ve stávajících lokalitách Květnice nejsou chodníky realizovány v délce celkem 7 km. Není možno s tímto stavem souhlasit, neboť již současný stav pohybu chodců po komunikacích při stávající intenzitě provozu je neudržitelný a nebezpečný. Občanské sdružení společně se zastupitelstvem vypracuje koncept regulačních opatření k omezení negativních prvků v záměru investorů (hustota a výška zástavby, dopravní omezení, parkování a volné plochy, obslužné záležitosti atd.). Na základě těchto regulativů bude požadováno na investorech přepracování a doplnění urbanisticko – architektonických řešení.

5. Zásobení vodou

Záměr neobsahuje vyjádření správce vodojemu a vodovodní soustavy. Záměr se odkazuje na zásobení z vodojemu Škvorec, kde neprokazuje využitelnou akumulaci pro výpočtem uvedenou potřebu záměru 237,6 m3/den. V žádném případě nelze bez podrobných hydrotechnických výpočtů uvažovat s napojením na stávající vodovodní sítě v obci Květnice. Není důvod, aby obec tuto soukromou investici (přivaděč, rozvodnou síť a vodojem) zajišťovala veřejných prostředků.

6. Likvidace odpadních vod

V záměru chybí potřebné bilanční údaje Qhmax v l/s Qdmax v m3/h. Bez hydrotechnických výpočtů konkrétních splaškových sběračů, kterými by měly být odvedeny odpadní vody na ČOV nelze uvažovat s využitím stávající kanalizační soustavy. Údaje v záměru že „v obci reálně dle dostupných informací žije cca 1900 – 2200 obyvatel“, využívajících ČOV a kapacit vodovodu odpovídají realitě.

Stávající čistírna odpadních vod je tvořena monoblokem o třech komorách, které byly postupně s nárůstem počtu připojených obyvatel technologicky vyzbrojeny. Poslední třetí komora byla zprovozněna koncem roku 2008. Maximální hydraulická kapacita této ČOV je pro průměrný přítok 4,0 l/s, což je 346 m3/24 h. Toto hydraulické množství naplňuje max. 2250 obyvatel. Proto investor a zpracovatel záměru musí zajistit výstavbu nové ČOV o přibližně stejné kapacitě, jako je dnešní.

Tuto soukromou investici nemůže zajišťovat obec z veřejných prostředků. Z toho důvodu je zřejmé, že záměr výstavby Zahrady Květnice nemá zajištěnu likvidaci odpadních vod.

6. Občanská vybavenost

Kapacita občanské vybavenosti neodpovídá potřebám samotného záměru, natož stávajícím potřebám obce. Počty parkovacích stání uvedených v záměru pro potřeby obchodního centra se službami (6 – 10 parkovacích míst) jsou zcela nedostatečné.

Stejně tomu je tak i se 149 místy pro volné stání uvnitř sídlištního útvaru – tato kapacita je při současných nárocích nedostatečná. Obec Květnice má v požadavcích na investory zajištění 2 parkovacích míst na bytovou jednotku. Záměr počítá pouze s jedním parkovacím místem pro bytovou jednotku, což je z pohledu dnešní moderní rodiny o čtyřech členech, tak jak záměr počítá zcela nevyhovující (současným trendem – a v Květnici nutným prostředkem, vzhledem k nedostatečné dopravní dostupnosti jsou 2 automobily v rodině). Součástí záměru také není sportoviště odpovídající kapacity. Tyto nedostatky je třeba zohlednit v celkovém architektonickém návrhu.

7. Varianty řešení

Oznámení neobsahuje řádné hodnocení variant, ani nevyhodnocuje variantu NEPROVEDENÍ záměru, což je v rozporu s § 5, odst. 1, zákona č. 100/2001 Sb.

8. Etapizace, dokončení infrastruktury

Vzhledem k benevolentním podmínkám stavebního úřadu při vydání podmínek stavebních povolení na předchozí lokality investoři nedokončili komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Požadujeme aby investor kompletně dokončil inženýrské sítě, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a teprve na základě vydaných kolaudačních rozhodnutí byla povolována výstavba rodinných domů. K tomuto požadavku je třeba aby byl upraven harmonogram postupu stavebních prací.

Závěr:

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům a rozporům v oznámení požadujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje vydal závěr zjišťovacího řízení, v němž bude stanoveno že předmětný záměr bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. a dále budou zpracovány a posouzeny varianty, zahrnující varianty s menším zahuštěním výstavby a většími volnými plochami, včetně varianty neprovedení záměru.