Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 03. 2009

Znak Květnice

Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

 

26.2.2009 

 

Věc: Připomínky k probíhajícímu řízení EIA – Rezidenční bydlení Zahrady Květnice1.

Firma BONA CZ a.s. uvádí v části B.I.2., že bude vybudováno celkem 242 rodinných domů s celkem 262 bytovými jednotkami (v jiné části dokumentu je však uveden celkový počet RD 339). Část B.I.6.1. zpřesňuje, že se jedná o různé typy domů, neupřesňuje však jejich počet, respektive rozložení jednotlivých typů, které je nezbytné pro posouzení vhodné parcelace dotčeného pozemku, toto je nutné doložit. Dle uvedené parcelace záměr nezohledňuje a nesplňuje podmínku platného územního plánu obce na minimální velikost pozemků 450m2, stejně tak tento záměr nevyhovuje v procentu zastavěnosti požadavkům územně plánovací dokumentace. Jestliže investor uvažuje o školce s kapacitou 56 osob, nevyhovuje ani parcelace pozemku na mateřskou školku zákonným požadavkům na takovýto typ stavy.

 

2.

Parkování v areálu pro rezidenty - investor uvádí v části B.I.6.1 Garáže a parkování celkový počet parkovacích kapacit v počtu 355 (z toho 115 garáží, 149 parkovacích stání, 91 dalších stání podél komunikací). ZOK požaduje doložit a vysvětlit, jak budou realizována soukromá stání na soukromých parcelách majitelů.

Vhledem k současnému vývoji situace v Květnici požaduje ZOK po každém investorovi, aby ve svém návrhu zohlednil požadavek obce na 2 parkovací stání na jednu bytovou jednotku, tedy v případě tohoto projektu celkem 528 parkovacích stání plus příslušný počet parkovacích stání pro komerční část. Navrhovaný počet parkovacích stání není pro tento projekt dostatečný a to i přesto, že výpočet uvedený investorem v technické zprávě D.2-Komunikace bod 10 část Parkování opak. ZOK požaduje, aby požadavek na dvě parkovací stání investor zohlednil i v dokumentaci k územnímu řízení.

 

 

3. Šířky komunikací -  investor v části B.I.6.1 Komunikace uvádí, že šířka páteřní komunikace bude 5,5 m. Tato šířka zcela nevyhovuje ani požadavkům obce, ani zákonným požadavkům na šířku komunikací. Šířky ostatních komunikací, na kterých je investorem plánován smíšený provoz chodců, cyklistů a vozidel, jsou nedostačující a z hlediska bezpečného pohybu osob po komunikacích zcela nevyhovující.

 

 

4.

Napojení na sítě - záměr počítá s připojením objektů na ČOV, která v současné době dostatečnou kapacitu na připojení této lokality nemá. Stejně tak připojení na vodovod není podloženo souhlasným stanoviskem provozovatele VHS Kutná Hora, že kapacita pro připojení této lokality je dostatečná. Předkladatel sice zmiňuje existenci vodojemu na dotčeném pozemku, který je však řešen samostatným projektem a předkladatel nijak nedokládá časovou provázanost těchto projektů. Předkladatel uvádí, že „podmínkou realizace záměru je intenzifikace vodárenského systému v obci a bez tohoto není možné záměr realizovat. Stejně tak je základní podmínkou realizace dalšího stupně ČOV Květnice na cílovou kapacitu celé ČOV 6000 EO“. Tyto podmínky však nejsou v současné době splněny, jejich časový harmonogram není určen, přesto počítá investor se zahájením prací v 06/2009, čili bez splnění těchto jím uvedených podmínek.

ZOK požaduje a trvá na tom, aby před vydáním stavebního povolení pro jednotlivé domy na této lokalitě bylo kompletně dokončeno navýšení kapacity ČOV, bylo provedeno posílení vodovodu a byly plně vybudovány inženýrské sítě v rozsahu kanalizace, vodovod, plynovod, elektroinstalace, veřejné osvětlení, komunikace v konečné úpravě a všechny tyto sítě byly zkolaudovány bez doplňujících podmínek příslušným stavebním úřadem

 

5.

Doprava v obci - stávající dopravní situace v obci je ovlivněna pohybem obyvatel za prací do hlavního města. Tento pohyb se odehrává na komunikacích 3. tříd, které jsou již dnes ve špičkách přetížené. Záměr vychází ze skutečnosti, že bude do roku 2012 provedena stavba přivaděče R12 a vychází z tohoto stavu při výpočtech rozložení dopravní zátěže. Tento předpoklad je však chybný, neboť stavba tohoto přivaděče nejen, že ještě nezapočala, ale není zatím ani ve fázi přípravných dokumentačních prací.

 

6.

Stavební doprava

Investor v části B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu uvádí, že trasa staveništní dopravy bude výhradně přes obec Květnice. Není upřesněno, která z komunikací bude využívána, navíc obec Květnice má na velké části komunikací dopravní omezení tonáže a tento fakt investor nezohledňuje.

 

7.

Vlivy na obyvatelstvo

Hluková zátěž

Záměr vychází z předpokladu, že práce budou probíhat v časovém rozpětí od 7 do 21 hod. s přípustnou korekcí + 15 dB k základnímu hygienickému limitu 50dB. Při výčtu používaných strojů jsou však uváděné hladiny hluku u používaných strojů podstatně vyšší a překračují zákonné limity.

Korekce hlukového limitu celkem 65dB tedy bude zásadním způsobem překročena. Obyvatelé stávajících sousedních nemovitostí budou hlukem významně obtěžováni, čímž dojde k narušení faktoru pohody.

Ohledně rozložení stavebních prací investor uvádí pracovní dobu od 07:00-21:00 (str. 66). Zastupitelstvo obce Květnice požaduje, aby skutečná pracovní doba a to jen v pracovních dnech, resp. využití jednotlivých dopravních a stavebních strojů bude trvat max. 8 hodin. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v době od 08:00 do 18:00 hod. a ne v rozsahu uváděném investorem od 7:00 do 21:00 denně. Toto jsou obecně požadované podmínky i pro ostatní investory.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ladislav Rathouský

starosta