Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 02. 2009

OS Květnice II

Vážení spoluobčané,
   obyvatelé Květnice,

   jak jistě víte, probíhá v Květnici řízení posuzování vlivu na životní prostředí uvažované výstavby vysokopodlažních bytových domů Rezidence Flores v centru obce. Naše sdružení je proti této výstavbě, spolu s mnoha zájmovými sdruženími a občany Květnice i okolí. Zpracovali jsme komplexní vyjádření k uvedenému záměru s naším stanoviskem. K řízení se můžete ještě sami vyjádřit, a to doporučeným dopisem na adresu:

 

Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“

 

Vaše vyjádření by mělo být odesláno dnes, 5.2.2009, po telefonické domluvě s Ing. Jandurovou však budou připomínky přijaty ještě s nedělním datem odeslání pošty.


 

ZDE je vyjádření našeho sdružení k dokumentaci:

 

Krajský úřad středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Simona Jandurová
Zborovská 11
150 21 Praha 5


V Květnici 5.2.2009 


Věc: Vyjádření k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“

 

 Naše občanské sdružení s názvem Květnice II, předkládá k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ dle zákona č. 100/2001 Sb., § 8, odst. 3,  následující vyjádření:

 

Předložená dokumentace nehodnotí problematiku z pohledu širšího komplexu stavu životního prostředí v dotčeném území. Dokumentace je nedostatečná, neúplné a v některých částech zcela opomíjí skutečný stav základních veličin a hodnot životního prostředí. Zaměřuje se zejména na oblast zájmového území samotné navrhované výstavby ale nezohledňuje vliv samotného průběhu výstavby, ani funkci a vliv tohoto sídelního útvaru na životní prostředí v bezprostředním okolí záměru a život obyvatel obce. Zcela chybí posouzení vlivu v širších vztazích, zejména vliv záměru na ostatní části obce a přímo navazující obce.

 

K dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. a jeho příloh (dále již jen „zákona“) uvádíme:


ČÁST B


I. Základní údaje


4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Není možno souhlasit s tvrzením že „nejsou známy žádné skutečnosti o kumulaci záměru s dalšími aktivitami, které by se dotýkaly řešeného území“. Záměr se přímo dotýká sousedních lokalit Květnice, především v dopravní síti, exhalacích, hluku a vlivů na obyvatelstvo. Požadujeme přehodnocení a zapracování tohoto vlivu do dokumentace v souladu s ustanovením dle Příl.4 odst. 4.,  zákona.

 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Není možno souhlasit s tvrzením, že se „jedná o území velmi vhodné pro bydlení“ s odvoláním na sousedství s Mlýnským rybníkem. Již stávající zástavba vč. nové restaurace negativně ovlivnila jedinou klidovou zónu v okolí Mlýnského rybníka. Tu využívají současní občané k procházkám a relaxaci. Realizováním záměru by v předmětné oblasti byla taková hustota obyvatelstva, že by došlo k přetížení území. Předložená dokumentace neobsahuje přehled zvažovaných variant. Pouhé prohlášení že „není řešena další varianta“ je neakceptovatelné. Občanské iniciativy v obci navrhují variantu citlivé rekonstrukce stávajících objektů, mohou k tomu také doložit architektonické studie zpracované studenty architektury. Žádáme tímto o doplnění do dokumentace. Občané v realizaci záměru nevidí pro obec přínos. Vzhledem k petici obyvatel, která zásadně odmítá realizaci tohoto záměru a byla podepsána 246 obyvateli obce, žádá naše občanské sdružení o uplatnění ustanovení Příl.4 odst.  5., zákona a odmítnutí tohoto záměru.

 

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Tvrzení, že „nebyly vzneseny námitky k připravované koncepci“ je irelevantní. Občanské iniciativy v obci i okolních obcích (Sdružení Květnice II, Sdružení Za Mlýnem, Sdružení Květnice vzkvétající, Sdružení SOSák) a obyvatelé obce ve své petici nesouhlasí s demolicí objektů stávajícího statku a výstavbou bytových domů.

 

Zásadním rozporem v dokumentaci je to, že se celá urbanisticko-architektonická studie, řízení o posouzení vlivu na ŽP i příprava realizace opírá o „3. změnu územního plánu z října 2006“ (viz. strana PV-6-09148/14a technické zprávy dokumentace). Platnou změnou územního plánu je však 3. změna územního plánu sídelního útvaru Květnice, schválená dne 27.12.2006 (viz. příloha č. 1 - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Květnice č. 3/2006 ze dne 27.12.2006) v bodu Usnesení č. 2/7/2006. V této schválené změně územního plánu je na straně 15, v části 3. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ, KAPITOLE A/ REGULACE URBANISTICKÉ KONCEPCE ÚZEMÍ: (viz. příloha č. 2 – 3. změna územního plánu ze dne 27.12.2006, str. 4, 13, 15, 16) podmínka pro vybudování dopravní spojky mezi silnicemi 3. třídy – 01212 a 33313 a její zařazení do kategorie státních komunikací. Dále je v této části stanoven regulativ pro maximální výškovou hladinu zástavby do 12 m. V Dokumentaci záměru není žádným způsobem řešeno zajištění dopravní spojky a dále je výškový regulativ u záměru překročen na 15 m.


V části B/ FUNKČNÍ REGULATIVY ÚZEMÍ: je na straně 15 v bodě 3.1. LOKALITA 1 – VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ - ZO uvedena podmínka:
„Regulace: Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérní občanské vybavení“. Záměr nerespektuje regulativ územního plánu obce na Přestavbu statku a část zástavby soliterním občanským vybavením.
Záměr je v rozporu s funkčním regulativem území v územním plánu v bodu 3.2, kde je v přípustném využití této lokality č. 2 uvedena mateřská škola. V dokumentaci je objekt mateřské školy umístěn v lokalitě č. 1, což nevyhovuje požadavku pro zřízení mateřské školky, především pro nedostatek navazující volné plochy.

 

Ve 3. změně ÚP je na straně 4 (viz. příloha č. 2 – 3. změna územního plánu ze dne 27.12.2006, str. 4, 13, 15, 16) uvedeno: „Bydlení realizované dle schváleného územního plánu a jeho změn č. 1 a 2 je převážně nízkopodlažní zástavby“. Záměr však v rozporu s územním plánem navrhuje výstavbu vysokopodlažních domů.

 

Záměr je dále v rozporu s funkčním regulativem území v územním plánu v bodě 3.2 LOKALITA 2 – OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ - ZO, kde je v přípustném využití této lokality č. 2 uvedena na str. 16 (viz. příloha č. 2 – 3. změna územního plánu ze dne 27.12.2006, str. 4, 13, 15, 16) mateřská škola. V dokumentaci je objekt mateřské školy uvažován v lokalitě č. 1, což je v rozporu s územním plánem a dále předložený záměr nevyhovuje požadavku pro zřízení mateřské školky, především pro nedostatek navazující volné plochy.

 

V podmínkách územního plánu je uvedeno v sekci ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ na straně 13 (viz. příloha č. 2 – 3. změna územního plánu ze dne 27.12.2006, str. 4, 13, 15, 16): „Na nezastavěných plochách stavebních pozemků se musí zachovat a chránit zeleň“ S touto podmínkou se v dokumentaci nepočítá, naopak se v záměru počítá s vykácením vzrostlých dřevin v areálu statku. To je v rozporu s ustanovením územního plánu.
 
Dále se v dokumentaci uvádí, že byla obci Květnice předložena novější urbanisticko-architektonická studie, než ze dne  2.7.2008, se kterou zastupitelstvo obce souhlasilo. Toto tvrzení není v dokumentaci doloženo. Poslední, druhou variantu urbanisticko-architektonické studie předložil investor zastupitelstvu obce Květnice dne 2.7.2008 a obec jej zveřejnila na svých oficiálních webových stránkách obce. V usneseních zastupitelstva obce není známo přijetí novější, tudíž 3. varianty z pozdějšího data, než je výše uvedená ze dne 2.7.2007. K této variantě se i vyjadřovala občanská sdružení a veřejnost k oznámení záměru. Předkladatel dokumentace však novou 3. variantu uvádí v dokumentaci v příloze,  „v části H“, nedokládá však další náležitosti jako je technická zpráva, vč. data předání obci a příslušných písemných dokladů. Dle vyjádření starosty obce žádnou takovou studii obec nepřijala.


Dokumentace dále uvádí, že bytové objekty obsahují i občanskou vybavenost, neuvádí však o jaké kapacity se jedná, není uvedeno kdo a v jakém rozsahu zajistí financování a jaký bude následný právní rámec (spolupodílnictví), dále způsob kooperace s obcí při navýšení kapacit pro potřeby ostatních částí obce. Tyto aspekty mají vliv na kvalitu života v obci.

Sportoviště je pro uvažovaný záměr s maximálně zastavěnou plochou zcela opominuto. V záměru se uvažuje pouze s dětským hřištěm, přitom by mezi obyvateli 390 bytových jednotek z hlediska statistického bylo nejméně 100 dětí ve věku dorostu.


7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín plánovaného dokončení výstavby 01/2012 je problémový, neboť v této době nebude naplněna podmínka dopravního řešení napojením na přeložku komunikace I/12 (novou rychlostní komunikaci R/12) a dále nebude k dispozici nový objekt čistírny odpadních vod vázaný na investici oznamovatele (viz. podrobné vysvětlení v sekci Odpadní vody, Nakládání se splaškovými vodami). Do tohoto termínu obec nepočítá s další výstavbou ČOV, proto bez zajištění této investice ze strany investora nelze bytové domy zkolaudovat a užívat.


8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Výčet dotčených územně samosprávných celků je neúplný, respektive dokumentace uvádí pouze samotný celek – obec Květnici. Předpokládanými vlivy záměru na životní prostředí nebude dotčena jenom obec Květnice ale i obce Sibřina, Koloděje a Újezd nad Lesy (viz. část 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu) a to v aspektech zvýšeného dopravního zatížení, zvýšení emisí, hluku, vibrací a prašnosti.


II. Údaje o vstupech

 

1. Půda

Ochranná pásma

Dokumentace neuvádí konkrétní ochranná pásma jednotlivých sítí, komunikací apod.

 

2. Voda

Voda pitná
Chybí údaj o maximální hodinové spotřebě vody, není patrné, zda údaj Qh zahrnuje i koeficient hodinové nerovnoměrnosti. Údaj je nutno vyčíslit v l/s a k tomu uvést odpovídající objem akumulační nádrže. Řešení akumulace přes zřízení uzavřených akumulačních nádrží dostatečně neochrání tlakové poměry ve vodovodní síti sousedních lokalit. Dokumentace postrádá vyjádření vodohospodářské společnosti  VHS Kutná Hora. Je nutné doložit vyjádření k bilančním údajům spotřeby, k technickému řešení akumulace a k tlakovým poměrům na vstupu v místech přípojek k objektům.

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Ostatní

Dokumentace dále nepopisuje, o jaké „Další materiály“ se jedná.

 

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Do doby zprovoznění přeložky komunikace 1. třídy Úvaly – Běchovice č. I/12 se veškerá doprava ze sídelního útvaru Květnice bude uskutečňovat na stávajících komunikacích 3. třídy č. 01212 a 01211, především ve směru do Sibřiny, což je nejbližší spojnice do Prahy. Koncepce posouzení je naprosto irelevantní ve vztahu k zatížení předpokládaných směrů dopravních tras, údajů o intenzitě stávající dopravy. Tyto údaje nejsou podloženy výsledky celostátního měření. Studie neuvádí, z jakého zdroje tyto počty vycházejí.


Na základě instalovaných měřidel na komunikaci mezi Květnicí a Sibřinou je počet vozidel 1500/24 h, ve špičce pak projíždí 30 vozidel/15 min. Na průjezdní komunikaci č. 33313 za směru Křenice/Sluštice – Květnice je dopravní zatížení vozidel 2400/24 h, ve špičce pak projíždí 40 vozidel/15 min. Dokumentace uvádí ve výpočtu zatížení současných 688 vozidel/24 což je méně než polovina současného prokazatelně naměřeného provozu z ledna 2009! Dále studie uvádí, že intenzita provozu na komunikaci ze Sibřiny do Květnice po realizování přeložky I/12 (vznik rychlostní komunikace R/12) „klesne na necelé 2/3 současného stavu (z 688 na 400) vozidel za 24 hodin“. Jde o naprostý omyl, neboť přes komunikaci 01212 ze Sibřiny do Květnice bude převáděn provoz se směru Křenice/Sluštice a Koloděje z komunikace 33313, až do napojení na budoucí rychlostní komunikaci R/12. Současné zatížení provozu z této komunikace je dle měření z ledna 2009 2400 vozidel/24 h. Do doby vybudování R/12 bude silně zatěžována komunikace 01212 a dále 33313. K současným skutečně naměřeným počtům průjezdů vozidel (1500/24 h) je nutné uvažovat zvýšený nárůst z plánované rezidence Flores. Stejně tak je nutno uvažovat pro komunikaci 33313. Studie v tomto směru udává zkreslené výsledky.

 

Dle studie Posouzení vlivu na komunikace a okolí, zpracované společností Sudop vyplývá, že záměr počítá s realizací přeložky komunikace I/12 v roce 2015. To je v přímém rozporu s § 5, odst. 2, zákona, který ukládá pouze posuzování vlivu vycházející ze stavu  životního  prostředí  v dotčeném území v době oznámení záměru.

 

Dle informací u Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha z ledna 2009 není u předmětné přeložky komunikace I/12 ještě ani zahájena příprava realizace ani není rozhodnuto o financování, odhadované dokončení díla je až v roce 2017. Dokumentace počítá s termínem zprovoznění obytného souboru v roce 2012, avšak zprovoznění komunikace R/12 přichází v úvahu z výše uvedených informací až v roce 2017. Realizací záměru rezidence Flores by došlo k výraznému zhoršení zatížení stávajících komunikací. Je iluzorní a mylné předpokládat, že dojde ke zklidnění, jak uvádí studie k dokumentaci.

 

S využitím vnitřních sídlištních komunikací v přímém sousedství záměru nelze uvažovat, ani pro staveništní provoz, ani pro následný veřejný provoz, neboť jsou nedokončené a dlouhodobě nedokončitelné.

 

Technické parametry stávajících komunikací jsou nevyhovující již pro současný provoz. Komunikace nejsou vybaveny přechody pro chodce, veřejným osvětlením a chodníky, což je významným faktorem negativního vlivu na obyvatelstvo a je ohrožen jejich bezpečný pohyb a zdraví. Tento vliv studie neřeší.

 

Další dopad bude mít nárůst dopravy na zvýšení emisí, hluku, vibrací a prašnosti.

  
Údaje o dopravních trasách v období výstavby

Studie neuvádí žádné údaje o dopravní zátěži nákladní a technologické dopravy pro období rozhodujících objemů výstavby (zemní práce, zakládání, betonářské práce a návoz stavebních hmot) v průběhu hrubé stavby. Je nutné vyčíslit dopravní zátěže v tunách pro období rozhodujících objemů stavebních prací, včetně technologického harmonogramu.


Pro vjezd ze staveniště sídelního útvaru na veřejné komunikace 3. třídy nelze použít nedokončené a konstrukčně nevyhovující komunikace stávajícího sídelního útvaru (Květnice II). Je nutné řešit samostatně v rámci předmětné investice.


Součástí dokumentace musí být i bilance množství přebytečných výkopových zemin a určení tras pro odvoz na skládku. Ta ve studii zcela chybí. Takto zpracované podklady technologické dopravy je nutné zapracovat do hlukové a emisní studie.


Množství emitovaných znečišťujících látek

Tabulka 1 – emise zatížení při výstavbě – hodnoty uvedené v tabulce jsou neprůkazné, neboť zřejmě nevycházejí z reálných předpokladů a odvozených údajů, struktury, hmotnosti a četnosti nákladní a technologické dopravy a předpokládané mechanizace použité při výstavbě.

 

Tabulka 2 – emise EURO – emise zatížení v provozu – hodnoty uvedené v tabulce jsou rovněž neprůkazné, neboť zřejmě nevycházejí z reálných předpokladů a reálných počtů dopravních zátěží (viz. skutečně naměřené údaje uvedené výše).


Parkování v areálu pro rezidenty

v záměru Rezidence Flores není splněn požadavek zastupitelstva obce Květnice na dvě parkovací stání na jednu bytovou jednotku. V dokumentaci je uvažováno pro 390 bytových jednotek, komerční zónu, školku, obecní úřad 370 parkovacích stání v podzemí budov a 220 stání na povrchu. To je nedostatečné pro vlastní potřeby rezidentů a zcela chybí parkovací stání pro komerční zónu, obecní úřad a školku.


Nedostatek parkovacích míst může mít přímý negativní dopad na využití ploch v okolní zástavbě a rušení klidu a pohody stávajícího obyvatelstva.

  
2. Odpadní vody

Nakládání s dešťovými vodami

Dokumentace neuvádí, proč nejsou dešťové vody likvidovány vsakem na vlastním pozemku, jak to ukládá vodní zákon a ustanovení 3. změny územního plánu v sekci ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ na straně 13 (viz. příloha č. 2 – 3. změna územního plánu ze dne 27.12.2006, str. 4, 13, 15, 16): „Dešťové vody musí být v maximální míře likvidovány a shromažďovány na vlastních pozemcích.“. Navrhované řešení prostřednictvím akumulace v uzavřeném potrubí má oproti otevřeným retenčním nádržím řadu nevýhod, které znamenají negativní dopad na životní prostředí:
• uzavřený podzemní prostor neprokáže okamžitou přítomnost ropných a jiných flotujících látek a předmětů
• neumožní důslednou sedimentaci mechanických nečistot, neboť se fakticky jedná o tlakovou kanalizaci, poměrně malé výšky, kde není vytvořen snížený sedimentační prostor
• zařízení je neúčinné pro zamezení odtoku ropných a jiných nebezpečných látek do vodoteče při haváriích
• při snížení a případném zastavení odtoku z důvodů poruchy, nebo mechanického zanesení může dojít ke zpětnému zdutí a výtoku přes vpusti na terén
• zařízení vyžaduje vyšší nároky na provoz a údržbu, důsledné zachycení nečistot v lapačích a uličních vpustích
• v zimním období v době při výrazném kolísání venkovních teplot může dojít k omezení funkce a účinnosti

 

Akumulační prostor 150 m3 není dostatečný. Je navržen pouze pro trvání zátěžového deště 143 l/s/ha. Při déle trvajícím dešti i při nižších zátěžových hodnotách se vytvoří přítok do potrubí ve větším množství, než je regulovaný odtok 100 l/s. Výpočet s touto reálnou situací nepočítá, není vytvořen žádný rezervní prostor pro tuto akumulaci. Je pravděpodobné, že při tomto stavu dojde ke zpětnému zdutí a zaplavení venkovních ploch. Při průměru potrubí 120 cm a minimálním objemu akumulace 150 m3 je délka této podzemní akumulační nádrže cca 135 m, což si vyžaduje značný prostor. Pro umístění odtokového potrubí z této nádrže není reálné místo zaústění pod hrází rybníka (úzký prostor a ohrožení stability hráze). Další území podél komunikace III-01211 je rovněž problémové, jelikož jsou podél komunikace uloženy inženýrské sítě. Možnost zaústění je až za hranicí soukromých pozemků v délce 550 m, s čímž zjevně dokumentace a studie nepočítají.
V současné době je obcí budováno odvodnění veřejné komunikace od rybníka ke konci zástavby se zaústěním do vodoteče Výmoly. Uvažované množství 100l/s ze záměru Rezidence Flores a množství z obecního odvodnění musí být vzájemně odsouhlaseno správcem povodí.


Nakládání se splaškovými vodami

V dokumentaci není výpočtově doloženo, že stávající spašková kanalizace vyhoví kapacitně i pro záměr Rezidence Flores. Není uvedeno odváděné množství splaškových vod. V dokladu č. 8 uvedeném v dokumentaci se v případě kanalizační sítě neuvádí souhlas s povoleným množstvím splaškových vod v l/s, případně v m3/h (tzn. údaje o průměrné a maximální hodnotě). Tyto údaje je nutné předložit vodohospodářskému orgánu.


Stávající čistírna odpadních vod je tvořena monoblokem o třech komorách, které byly postupně s nárůstem počtu připojených obyvatel technologicky vyzbrojeny. Poslední třetí komora byla zprovozněna koncem roku 2008. Maximální hydraulická kapacita této ČOV je pro průměrný přítok 4,0 l/s, což je 346 m3/24 h. Toto hydraulické množství naplňuje max. 2250 obyvatel. Tento počet obyvatel odpovídá stávajícím počtům napojených a současně rozestavěných domů, jejichž napojení je dle stavebních povolení očekáváno do poloviny roku 2010.

 

Čtvrtá etapa uváděná v dokumentaci zavádějícím způsobem jako „rozšíření kapacity ČOV“ nemůže znamenat napojení na stávající čistírnu. Musí být zřízen nový přivaděč s přímým napojením na NOVÝ objekt ČOV. Tuto soukromou investici nemůže zajišťovat obec z veřejných prostředků. Z toho důvodu je zřejmé, že záměr výstavby Rezidence Flores nemá zajištěnu likvidaci odpadních vod.


4. Ostatní

Hluk a vibrace

Tabulka 5 – emise zřízení při výstavbě i pro provoz – hodnoty uvedené v tabulce je nutné upravit – zaktualizovat podle reálných předpokladů vyššího dopravního zatížení dle výše uvedených připomínek v sekci „4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“.


1.4. Vliv na povrchové a podzemní vody

Podle geologického průzkumu a jeho posudku bude nutné při zakládání bytových objektů řešit likvidaci čerpaných odpadních vod při snižování hladiny spodní vody. V dokumentaci chybí výpočet množství těchto vod a řešení způsobu jejich likvidace. Geologický posudek předpokládá odčerpávat 1,0 – 3,0 l/s. Čerpání vody se týká každého ze čtrnácti objektů, proto se jedná o dlouhodobý proces. Tento stav je nutné popsat, v závislosti na postupu výstavby. V blízkém okolí jsou stávající studny, jejichž hladina bude čerpáním při snížení stávající hladiny cca 4 m ovlivněna. Dokumentace toto neřeší.

 
Vliv na životní prostředí - fauna, flóra

V záměru je v dendrologickém průzkumu proveden výčet stávajících dřevin, které mají být odstraněny a nahrazeny novou zelení, avšak neuvádí se konkrétní množství, čímž není prokázáno že jde o množstevně adekvátní náhradu. Naše sdružení v případě realizace záměru trvá na „zachování kvalitní zeleně uvnitř území“, v souladu s ustanovením 3. změny územního plánu na straně 15.


 
Závěrem:

Předložená dokumentace záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ vykazuje řadu nedostatků, jak ve věcném rozsahu, tak v hloubce zpracování. Za závažný nedostatek považujeme, že nehodnotí objektivně a podrobně stávající stav, především v oblasti dopravy a z toho vyplývajících dopadů, dále v oblasti vodního hospodářství.

 

V bodě 6. Popis technického a technologického řešení záměru je uvedeno že „Poslední změna č.3 byla schválena zastupitelstvem obce dne 12.10.2006“. Zpracovatel této studie vychází z podkladu, který je neplatný, jelikož 3. změna územního plánu obce Květnice byla zastupitelstvem obce schválena až 27.12.2006 což dokládáme ze zápisu veřejného zasedání obce. Došlo k zásadní a fatální vadě díla z důvodů posuzování na základě neplatného územního plánu a proto je vážnou otázkou, zda je tato dokumentace platná pro účely tohoto a dalších zákonných řízení.

 

Ke stejnému pochybení v dokumentaci došlo předložením novější varianty urbanisticko-architektonické studie oznamovatelem, ačkoliv tato nebyla předána obci a veřejnost se k oznámení záměru vyjadřovala k verzi ze dne 2.2.2007. Novější studie nebyla oznamovatelem na obec předána, ani nebyla v dokumentaci k záměru tato skutečnost doložena.

 

Dokumentace dále neuvádí další varianty pro srovnání, opomíjí i neprovedení záměru, čímž není naplněn § 5, odst. 1, zák. č. 100/2001 Sb.

 

Naše věcné připomínky jsou takového rozsahu, že dokumentaci považujeme za neprůkaznou a nenaplňující vytčený cíl, proto musíme odmítnout Ćást F-Závěr, a to v plném rozsahu.

 

Požadujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování a doplnění.

 

 

S pozdravem za občanské sdružení Květnice II

 

--------------------------------------------
Ing. František Daniel


--------------------------------------------
Tomáš Hordějčuk


--------------------------------------------
Ing. Markéta Štrosová


--------------------------------------------
Ing. Petr Štros

 

Přílohy

1) Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Květnice č. 3/2006 ze dne 27.12.2006
2) 3. změna územního plánu ze dne 27.12.2006, str. 4, 13, 15, 16